Till innehåll på sidan

Naturligt höga metallhalter

Berggrunden i syd-sydvästra delarna av Öland utgörs överst av alunskiffer med naturligt förhöjda halter av en rad olika metaller så som kadmium och aluminium samt arsenik. Bakgrundshalterna här är högre än de generella bakgrundshalterna för Sverige och grundvattnet i området innehåller också förhöjda metallhalter.

Grönhögen

Att det finns föroreningar i Grönhögen är känt sedan länge och det har gjorts flera undersökningar som visar på detta.

Grönhögen är ett område där det historiskt också har drivits många olika verksamheter. Restprodukten rödfyr bildades när man brände alunskiffer. Rödfyr känns igen på sin starkt tegelröda färg. Utfyllnadsmassor i samhällena utgörs många gånger av betongrester, rödfyr och alunskiffer.

Det är inte farligt att bo eller att vistas i området

Det kommunala vattnet är helt riskfritt att dricka men du ska inte dricka vatten från egen brunn. I området har sannolikt ofta jord lagts ovanpå utfyllnadsmassorna vid exempelvis anläggning av trädgårdar, vilket minskar risken betydligt att komma i kontakt med föroreningarna. Föroreningarna vandrar inte uppåt från underliggande lager om det inte har skett grävarbete som blandar om jorden.

Att odla i odlingslådor eller låta byta ut jord om man har ett grönsaksland är bra åtgärder för att minska risken att få i sig föroreningar, men innehåll av en metall i en gröda innebär inte automatiskt att kroppen tar upp föroreningen.

Odling av egen frukt och grönsaker

Kommunen har tagit kontakt med Arbets- och miljömedicin i Linköping som bland annat lämnar följande information om hur man kan tänka vid odling av egen frukt och egna grönsaker:

Olika växter har olika rotsystem och går ner olika djupt i jorden. Odlade rotfrukter, grönsaker, kryddväxter och jordgubbar har ett grundare rotsystem medan bärbuskars rötter växer lite djupare och fruktträd allra djupast. Trots att de två sistnämndas rotsystem är djupare tar de inte upp lika mycket av ovan nämnda metaller eftersom transportvägen är längre från rot ut till bär/frukt. En del fastnar redan i de finare rötterna och i stammen.

Det går det inte att utesluta att det finns en risk för exponering via eventuellt intag av förorenad jord och högt intag av hemodlade rotfrukter och bladgrönsaker. Med högt intag av frukt och grönsaker menas minst 1 gång/vecka året runt under många år och att de har odlats direkt i den förorenade jorden med de halter som har uppmätts inom planområdet. Då finns en risk att metallerna lagras i kroppen och kan bidra till olika hälsoeffekter som exempelvis cancer, benskörhet diabetes, hjärt- och kärlsjukdom. Flera andra faktorer som livsstil och ärftlighet påverkar också.

Samtidigt blir alla människor utsatta för metaller via andra butiksinhandlande livsmedel som ris, spannmål, rotfrukter och grönsaker. Rökning är en annan stor exponeringskälla eftersom tobaksplantan innehåller rikligt med metaller.

Ansvar för undersökningar

Ansvaret ligger på fastighetsägaren att undersöka den egna fastigheten. Kommunen kan hjälpa till om fastighetsägare vill ta jord- eller vattenprover och kan ge råd om val av rätt analyspaket.

Det går också att låta provta rotfrukter/grönsaker som odlas. Det finns gränsvärden i Sverige för kadmium och bly i rotfrukter/grönsaker men inte för arsenik. Det finns hälsobaserade riktvärden om dagligt intag som kan tolereras för arsenik, kadmium och bly som man kan jämföra med.

För mer information och frågor

Kontakta miljöverksamheten för att få mer information och stöd.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp