Till innehåll på sidan

Cisterner

Du som hanterar brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen sker på rätt sätt.

Anmälan om installation av cistern

Vid installation av cistern med anslutna rörledningar som rymmer mer än 1m3 brandfarlig vätska eller spillolja ska tillsynsmyndigheten skriftligen informeras om installationen. Anmälan ska göras senast 4 veckor före installation.

Anmälan av hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Vid hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja i cistern eller lös behållare inom vattenskyddsområde behöver hanteringen anmälas till tillsynsmyndigheten.  Anmälan ska göras senast 4 veckor innan hanteringen påbörjas.

Anmälan om cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Då en cistern med anslutna rör- och slangledningar tas ur bruk ska verksamhetsutövaren informera tillsynsmyndigheten om hur cisternen samt eventuella föroreningar ska omhändertas. Anmälan ska göras senast i samband med att cisternen tas ur bruk.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Situationsplan med placeringen av cisternen/den lösa behållaren, enskilda vattentäkter samt vattendrag markerad (vid installation)
  • Teknisk beskrivning av cisternen samt typgodkännande (vid installation)
  • Fullmakt om annan än fastighetsägaren skriver under informationen

Använd blanketterna oljecistern-installation eller cistern-ta ur bruk

Återkommande kontroll av cistern

Cisterner som rymmer mer än 1m3 brandfarlig vätska ska kontrolleras regelbundet enligt bestämmelserna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3). Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollföretag. På SWEDAC:s hemsida finns uppgifter om vilka ackrediterade företag som finns.

Kopia på kontrollrapporten ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Särskilda bestämmelser inom vattenskyddsområde

Vid förvaring av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde krävs att cisternen eller den lösa behållaren har ett sekundärt skydd. Rör-/slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Det sekundära skyddet ska vara tätt, tidsbeständigt, fungerande och utformat så att kontroll är möjlig.

Vid påfyllnadsanslutningen ska det finnas en väl synlig och beständig skylt med texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE”. Skylten ska även ha information om fastighetsbeteckning, adress, innehåll, volym samt högsta fyllningsflöde.

Läs mer om brandfarliga varor på räddningstjänstens webbsida

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp