Till innehåll på sidan

Bostad med särskild service för vuxna

För dig som vuxen med funktionsnedsättning som har behov av personalstöd eller särskild anpassad bostad. (LSS 9.9)

Två kvinnor som tittar i ett album tillsammans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Bostad med särskild service för vuxna

-eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

För dig som vuxen med funktionsnedsättning som har behov av personalstöd eller särskild anpassad bostad. Då kan Bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna vara ett alternativ. Insatsen inkluderar tre huvudformer av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad. Bostaden ska vara personligt anpassad och i anslutning till boendet ska det ordnas professionellt stöd och service du behöver. Personal arbetar med att stödja och handleda dig utifrån ett socialt, pedagogiskt och psykosocialt perspektiv. Ditt behov av stöd och service ligger till grund för val av bostadsform.

Omsorg och omvårdnad

I insatsen servicebostad och gruppbostad ingår omvårdnad. I omsorgen ingår att stödja och hjälpa dig med funktionsnedsättning med dagliga personliga behov som du kan ha svårt att klara självständigt.

Servicebostad

Med servicebostäder menas bostäder där du har tillgång till gemensam service, larm och stöd av fast anställd personal. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina och de andra boendes behov och ligger oftast i samma hus eller i kringliggande hus. Serviceboende kan för dig med en funktions-nedsättning vara en lämplig mellanform av bostad. Ett mellanting av ett självständigt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Hälso- och sjukvård ingår i insatsen servicebostad.

Gruppbostad

Med gruppbostad avses ett fåtal bostäder intill gemensamma lokaler och där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Där närvaro av personal mer eller mindre dygnet runt är nödvändig. Hälso- och sjukvård ingår i insatsen gruppbostad.

Annan särskilt anpassad bostad

En ”annan särskilt anpassad bostad för vuxna” är en bostad med viss grundanpassning. Till skillnad mot gruppbostad och servicebostad ingår inte fast bemanning. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter. Bostaden ingår alltid i insatsen. Om personen redan har en egen bostad som behöver anpassas får den enskilde ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Kultur och fritid

I bostad med särskild service ingår även kultur- och fritidsverksamhet, vilket ska bidra till att bredda ditt sociala nätverk. Inom bostaden ska du ges stöd så att dina intressen och önskemål tas tillvara. Du ska få möjlighet att utveckla ett varierat socialt nätverk. Samt ta del av, eller utöva kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds både inom den kommunala organisationen och i samhället för övrigt.

Utföraren ska hjälpa dig med planering för att kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. Det är verksamhetens ansvar att resurser fördelas på så sätt att dina behov av kultur och fritid tillgodoses i enlighet med uppdraget.

Vem kan ansöka

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna.

Vad kostar insatsen?

Insatsen är kostnadsfri. Kommunen har rätt att ta ut en skälig kostnad för logi, avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att du får behålla tillräckligt med pengar för dina personliga behov.

Hur du ansöker

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Alma Gran, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschefer verksamheter

Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Dennis Johansson, Enhetschef OFN

Emma Lundberg, Enhetschef OFN

Jonas Härsing, Enhetschef OFN

Sandra Olsson, Enhetschef OFN

Torborg Karlsson, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-04 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp