Till innehåll på sidan

Ändring av Algutsrum 3:3 med flera (Spiroline)

Ett förslag till ändring av detaljplan för Algutsrum 3:3 (f.d. 3:104) med flera finns tillgänglig för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2023-05-08 – 2023-05-22.

Planens syfte och läge

Gällande plan syftar till att justera industri- och gatumark för att möjliggöra utbyggnad av befintliga industriverksamheter, samt att bibehålla förutsättningar för framtida utveckling.
Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en samlad byggnation och fastighetsavstyckning för industrietablering i planområdets nordöstra del.

Planområdet är beläget i norra delen av Algutsrum, i slutet av Jätten Alguts väg. Hela planområdet omfattar ca 2,5 hektar, varav ändringen berör gatumark om ca 3.000 kvm.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Inga förändringar av området föreslås i översiktsplanen.

 

Processen för detaljplan. Planen är under granskning.
Processen för detaljplan. Planen är under granskning.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 16 februari 2023, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Planen har varit ute på granskning under perioden 2023-05-08 – 2023-05-22.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-15 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp