Till innehåll på sidan

Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3 (söder om Storgatan)

Ungefärlig plangräns
Ungefärlig plangräns

Planens syfte och läge

Planens syfte är skapa möjligheter för nya bostäder i östra Färjestaden. Avsikten är att möjliggöra byggnation av parhus, kedjehus, radhus såväl som friliggande enfamiljsbostäder på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3, samt att skapa förbindelser till fots eller med cykel till närliggande rekreationsområden, service och natur.

Planområdet är beläget i Färjestadens östra del utmed Storgatan. Området ansluter i väst till villabebyggelse och i öst till åkermark tillhörande lantbruksfastigheten Björnhovda 31:3. I söder gränsar området till ett grönt stråk. Planområdet omfattar ca 2 hektar.

För aktuellt planområde redovisas inget platsspecifikt ställningstagande i gällande översiktsplan. Det finns däremot angränsande ställningstaganden som till viss del påverkar planområdet och planförslaget avviker inte från översiktsplanens ställningstaganden.

Processen för detaljplan. Planen är under granskning.
Processen för detaljplan. Planen är under granskning.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 juni 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 2023-06-05 – 2023-07-02.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-07-03 Publicerad: 2023-05-16 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp