Till innehåll på sidan
Attefallsåtgärd

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter tillsammans
 • byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta!

Jag vill läsa mer om attefallshus hos Boverket!

Allt du behöver veta om anmälan för attefallshus

Handläggningstid: 1-4 veckor
Kostnad: ca 4 100-8 900 kr

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan via e-tjänst
 • situationsplan
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • godkännande från berörda grannar, som signerar alla handlingar, om du bygger närmare än 4,5 meter från en gräns.
 • konstruktions- och grundläggningsritningar (krävs inte vid enkla byggnader så som växthus och carport)
 • redovisning av ventilation, när byggnaden är ett bostadshus.
 • Energiberäkning som beskriver husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmnings, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer. Behövs när byggnaden är ett bostadshus.
 • Redovisning av brandavskiljning behövs när avståndet mellan byggnader är mindre än 7 meter. Kan ingå i teknisk beskrivning/konstruktionsritning.
 • Redovisning av dagvattenhantering.

Avgift för vatten och avlopp

Ska du använda ditt attefallshus som en bostad och ansluta det till kommunalt vatten och avlopp krävs en anmälan.

Jag vill anmäla till vatten- och avlopp

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp