Till innehåll på sidan

Ledigheter utanför skolans lovdagar

Ledighet från skolan regleras i skollagen. Lagen säger att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar enligt skollagen.

I Mörbylånga kommun har rektorerna delegerat uppgiften att bevilja ledighet till klassföreståndare/mentor upp till tio dagar per läsår. Ansökningar om ledighet omfattande fler än tio dagar i sträck eller sammanlagt över läsåret behandlas av rektor.

Om ledighet beviljas förutsätter skolan att eleven på lämpligt sätt inhämtar de kunskaper som eleven skulle inhämtat under ledigheten. Det är vårdnadshavarnas ansvar att se till eleven ges möjlighet till detta.

I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna nationella prov. Vid datum då nationella prov är planerade beviljas ingen ledighet. Eleverna ska genomföra proven under den period eller på det datum som är bestämt av Skolverket. Det finns ingen möjlighet för rektor att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet. För provdatum se länk nedan.

Ett beslut om ledighet grundar sig på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

En kontroll av måluppfyllelsen i de skriftliga omdömena i de olika ämnena, annan frånvaro och möjligheten för eleven att ta igen den missade undervisningen görs. Längden på och skälet till ledigheten beaktas. I en ansökan måste klart framgå varför ledigheten inte kan förläggas till de lov som eleven har.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-17 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp