Till innehåll på sidan

Familjerätt

Familjerättsenheten arbetar med frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner.

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds kan föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det behöver göras om ni som föräldrar är ogifta. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv, det kan vara av vikt gällande medicinska aspekter samt barnets rätt att få veta sitt ursprung.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder och vårdnadshavare.

Digital bekräftelse av föräldraskap inom 14 dagar från födseln

Nyblivna föräldrar som är ogifta kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Samtidigt kan ni även anmäla gemensam vårdnad.

Använd Skatteverkets e-tjänst om ni är eniga om att barnet är ert gemensamma och

 • barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare,
 • båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föddes,
 • bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse,
 • ni båda har e-legitimation/BankID som ni signerar med i tjänsten.

Bekräftelse av föräldraskap senare än 14 dagar från födseln

Du som bor i Mörbylånga kommun, är sambo och inte kan anmäla föräldraskap digitalt hos Skatteverket är välkommen att kontakta oss. Om ni saknar e-legitimation/bank-id, eller har frågor ta kontakt genom servicecenter eller direkt till socialsekreterare på familjerätten.

Övrigt

Socialtjänsten är skyldiga att fastställa föräldraskap för alla under 18 år som har hemvist i Sverige och det ansvaret tillfaller den kommunen där familjen vistas.

Stöd vid separation och skilsmässa

Vid separationer och skilsmässor kan det lätt uppstå konflikter. Familjerätten erbjuder olika typer av stöd för att ni som föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar. Både till dig som är barn och till er som är vuxna.

Hos Familjerätten kan ni få hjälp eller rådgivning i frågor kring separation och skilsmässa. Familjerätten arbetar bland annat med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn i eller efter en separation och erbjuder olika typer av stöd för att föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar. Rådgivning kan ske individuellt per telefon men samarbetssamtal sker främst i fysisk form gemensamt. Vid behov kan mötesformen anpassas till era förutsättningar. Ni är välkomna att höra av er för att prata med en familjerättssekreterare som kan ge information och svara på era frågor.

Stöd till barn/unga- Ska dina föräldrar skiljas?

Kanske är det så att dina föräldrar inte kommer överens om vem som ska bestämma om dig, eller om var du ska bo. Då kan dina föräldrar komma till oss som jobbar på Familjerätten för att få hjälp med att prata med varandra och komma överens. Det kan finnas en möjlighet att du kan vara med på deras samarbetssamtal.

Samarbetssamtal hos Familjerätten

Under en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Det kan också handla om hur ni samarbetar som föräldrar.

På Familjerätten erbjuds samarbetssamtal mellan föräldrar som vill lösa sina oenigheter och hitta samförstånd och bra kommunikation kring gemensamma barn. Samarbetssamtal är kostnadsfria och det sker ingen registrering eller journalföring i socialregistret. En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna vill medverka.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om ni som föräldrar kommit fram till en lämplig lösning kan ni med hjälp av Familjerätten upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ett avtal godkänts av Familjerätten blir det juridiskt giltigt. I regel är det som föräldrarna kommit överens om även det bästa för barnet.

Är ni överens och vill skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn behöver familjerättssekreteraren få träffa er och samtala om det ni kommit överens om. Det kan också bli aktuellt att träffa barnen för att ge information och höra deras synpunkter eller önskemål kring vad ni kommit överens om. Vi måste göra en utredning och se till att det ni är överens om inte är direkt olämpligt för barnet eller strider mot barnets bästa. Familjerättssekreterare gör en samlad bedömning och godkänner avtalet om det är till barnens bästa.

Informationssamtal hos Familjerätten

Om föräldrar inte kan nå enighet kring vårdnad, boende eller umgänge så kan en förälder vända sig till tingsrätten och få sina frågor prövade. Alla föräldrar som ska inleda en rättstvist om vårdnad, boende eller umgänge måste först delta i ett informationssamtal på kommunen.

Syftet med samtalet är att ni föräldrar får information om alternativ till att inleda en rättstvist eftersom en sådan ofta är en lång och krävande process. Genom exempelvis samarbetssamtal kan föräldrar få hjälp och stöd att hitta samförståndslösningar.

Informationssamtal hålls på familjerätten där föräldrarna träffar en familjerättssekreterare. Ett informationssamtal bör hållas med båda föräldrarna tillsammans så att ni får samma information och möjlighet att överväga andra lösningar än en domstolstvist. Om det finns särskilda skäl är det möjligt att komma på ett enskilt samtal. Efter genomfört samtal får du ett samtalsintyg.

Hur en rättstvist går till

Om en av er föräldrar ändå väljer att vända er till tingsrätten efter samtalet kan det ta upp till ett och ett halvt år innan den är klar. Tingsrätten kan ge Familjerätten i uppdrag att lämna upplysningar, hålla samarbetssamtal och/eller göra en utredning.

I familjerättens utredning ingår

 • Samtal med föräldrarna.
 • Hembesök.
 • Samtal med barnen/observation med barnen (beroende på barnens ålder).
 • Referenssamtal med professionella kring barnet, till exempel förskola, skola eller sjukvård.

Utredningen avslutas med en bedömning kring vad som blir bäst för barnen. Utredningen avvänds sedan som underlag i tingsrättens förhandling. En tid efter att tingsrätten har fattat sitt beslut så kan Familjerätten erbjuda uppföljande samtal.

Länk till hur det går till med vårdnad och umgänge. Samtala med socialsekreterare/familjerättssekreterare.

Adoption

Ni som funderar på adoption kan vända er till familjerätten. Här kan ni få information och diskutera era möjligheter att få adoptera.

Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, till exempel vad gäller arv. Som förälder har du samma skyldigheter till ett adopterat barn som till ett biologiskt. En adoption kan aldrig hävas.För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år och antingen vara ensamstående, gift eller sambo.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera ett barn fött i ett annat land, gör du så här:

 • Kontakta Familjerätten för ett informationssamtal (se kontaktuppgifter nedan).
 • Ansökan om medgivande efter avslutad föräldrautbildning.
 • Utredningen påbörjas när ni har gått utbildningen för blivande adoptivföräldrar.

Information som lämnas i utredningen blir underlag för socialnämndens beslut och är den information som skickas till de utländska myndigheter som ska välja föräldrar till ett barn.

Föräldrautbildning

Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov.

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din partners barn, gör du en ansökan hos tingsrätten. I de fall då barnet är minderårigt begär tingsrätten en utredning från socialnämnden. Utredningen ger ett utlåtande om adoptionen bedöms vara till barnets bästa och detta ligger till grund för tingsrättens beslut.

Medgivandeutredning

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens underlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande samt ursprungsländerna en bra bild av er som vill adoptera.

Utredningens olika moment

 • Gemensamma samtal med sökande
 • Enskilda samtal med sökande
 • Hembesök
 • Inhämtande av referenser av sökande
 • Läkarintyg
 • Registerutdrag: socialregister, kriminalregister, kronofogderegister, försäkringskassan
 • Eventuella övriga kompletteringar

När medgivandeutredningen är färdig läser sökanden igenom den innan den skickas till nämnden som fattar beslut. Vid nämndens sammanträde har du/ni som sökande rätt att delta. Om du/ni inte är nöjda med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten eller kammarrätten.

Om du/ni får medgivande så gäller det i tre år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Telefontider Socialsekreterare Familjerätt

Ring oss på 010-354 73 48
Skicka e-post till barnochfamilj@morbylanga.se

Just nu: Stängt

Kontaktuppgifter Familjerätten

barnochfamilj@morbylanga.se

Viktoria Gustavsson Dimond, Enhetschef, Barn & Familj, Familjerätt & Familjehem, Vuxen & Försörjning

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-11-22 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp