Till innehåll på sidan

Del av Färjestaden 1:232 med flera, Sjöbergs hage

Planförslaget möjliggör för ny bebyggelse i Färjestaden. Flera olika funktioner tillåtas i planförslaget (bostäder, skola, samlingslokal, vårdboende och kontor). Detaljplanen har varit ute på granskning och är i slutskedet av processen.
Plangräns
Plangräns

Detaljplanen har varit ute på granskning och är i slutskedet av processen.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att försiktigt placera in byggnader för framförallt boende och vårdboende i flerbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan på ett av kommunens viktigaste rekreationsområde och på området naturvärden. Vidare är syftet att skapa en flexibel detaljplan som också gör det möjligt att bygga kontor, skola och lokaler för samling och aktivitet.

Planförslaget är till viss del förenligt med översiktsplanen.

Planområdet är beläget i Sjöbergs hage, ett större sammanhängande grönområde centralt i Färjestaden. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse utmed Näckrosgatan, Smörblomsgatan, Piongatan och av Kaprifolgatan. I öster avgränsas planområdet av den gång- och cykelväg som leder genom Sjöbergs hage och i norr av allaktivitetshuset Ladan. Villafastigheter utmed Kaprifolgatan och Smörblomsgatan ingår i planområdet.

Planområdet omfattar ca 1,8 hektar.

Processen för detaljplan. Planen är under granskning.

Processen för detaljplan. Planen är under granskning.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 15 april 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-02 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp