Till innehåll på sidan

Kognitiv svikt och demens

Våra kognitiva förmågor är knutna till vårt tänkande och intellekt. Det är vår förmåga att minnas, tänka, tala och planera en aktivitet. Alla de funktioner i hjärnan som vi behöver för att klara att utföra dagliga aktiviteter och sysslor.

Kognitiv svikt

Lindrig kognitiv svikt innebär en lindrig kognitiv nedsättning. Som är fastställda utifrån tester eller uppgifter från anhöriga, men där diagnoskriterierna för demenssjukdom inte är uppfyllda. Svikten är inte så omfattande att det sociala livet eller arbetet påverkas. Ibland kan symtomen gå tillbaka. Det finns flera anledningar till kognitiv svikt. Det kan bero på vitaminbrist, stress, depression eller läkemedelsbiverkningar. Det är alltid viktigt att utreda orsaken till den kognitiva försämringen så att rätt behandling kan sättas in.

Symtom eller tecken på kognitiv svikt

Minne:  Du har svårt att komma i håg vad som hände förra veckan.

Uppmärksamhet:  Du har svårt att ta in information och det är svårt att prata.

Rumsuppfattning: Du har svårt att hitta rätt väg i ett område som du känner bra.

Språk: Du har svårt att hitta rätt ord och kan ha svårt att hänga med i en konversation.

Social kognition: Ditt beteende och omdöme förändras.

Planera: Du har svårt att laga mat, beställa en resa på internet eller betala räkningar.

Vad är kognitiv svikt/ demens?

Utöver de kognitiva funktionernas påverkan kan även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar tillhöra sjukdomsbilden. Symptomen leder till att du har svårt att klara din tillvaro utan stöd från din omgivning.

Kunskapen om demenssjukdom var länge mycket bristfällig och senilitet (som det förr kallades) betraktades närmast som en oundviklig följd av åldrandet. Numera vet vi att demenssjukdom beror på skador i hjärnan. Som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Demenssjukdom är betydligt vanligare i hög ålder men det drabbar långtifrån alla och är inget naturligt åldrande.

Kognitiv svikt kan förekomma vid en rad olika sjukdoms­tillstånd, som Stroke, Alzheimer och Parkinsons sjukdom. Kognitiv svikt kan vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom som Alzheimer. Men för att få diagnosen Alzheimer måste det finnas fastställda förändringar av biomarkörer som tyder på Alzheimers sjukdom. Det kan t.ex. vara mätningar av biomarkörer i ryggvätskan.

Den klart vanligaste demenssjukdomen i Sverige är Alzheimers sjukdom som står för 60–70 procent av samtliga fall. Sjukdomen gör att hjärnceller gradvis förtvinar och dör. Symptomen kommer ofta smygande och efterhand försämras även kroppsliga funktioner. Idag finns symptomlindrande läkemedel men inget botemedel mot Alzheimers sjukdom.

Vaskulär demens, Lewykroppsdemens och frontotemporal demens är exempel på andra demenssjukdomar. Även alkoholmissbruk, B12-brist och en rad andra sjukdomstillstånd kan i en del fall leda till demens. Vissa av dessa så kallade sekundära sjukdomar är behandlingsbara. Därför är det alltid viktigt att utreda vad som orsakar demens.

Varje år insjuknar uppemot  25 000 personer i demenssjukdom, de allra flesta är äldre personer. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer att öka i takt med att andelen äldre blir fler.

(Källa Svenskt Demenscentrum, https://demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens )

I både region och kommun finns hjälp att få för dig och dina anhöriga.

Region och kommun

Demensansvarig distriktsjuksköterska i regionen

Har i uppdrag att starta och samordna demens­utred­ningar, läkemedelsuppföljning samt fungera som stöd för patienter och dess anhöriga. Demens­ sköterskan är en länk mellan dig och din anhörig samt sjukvården och förmedlar kontakt vid behov av stöd och hjälp­insatser av olika slag.

Demensansvarig sjuksköterska i kommunen

Kommunens demenssjuksköterska erbjuder råd och stöd till dig med demens­­diagnos samt till dina anhöriga oavsett boendeform. Sjuksköterskan ger handledning till och håller i utbildningar för omsorgspersonalen.

Demensteam

Demensteamet är ett multiprofessionellt team som finns med i hela demenssjukdomens förlopp. Vi har en hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor som har en demenssjukdom. Ett bra teamarbete utgör en grundförutsättning för att vård och omsorg av personer med demenssjukdom ska hålla hög kvalitet och präglas av helhetssyn.

Vi ger råd och stöd till dig med demens symtom, demenssjukdom samt kognitiv svikt, till dina anhöriga samt stöttar personal inom äldreomsorgen gällande demenssjukdomar.

Vi har satsat för att personal på särskilda boende ska vara ”Stjärnmärkta”, vilket är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum.

Stjärnmärkt

Utbildningsmodellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig en webbutbildning och hemuppgift. Webbutbildningarna som ingår i Stjärnmärkt är avgiftsfria och tillgängliga på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal:

 • Demens ABC
 • Demens ABC plus Hemtjänst eller Särskilt boende
 • Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

När minst 80 procent av personalen genomfört de fyra utbildningsstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärknigen omprövas sedan varje år.

Nya satsningar Demensteam Hemtjänst

Från hösten 2023 har vi satsat ytterligare på demensteam och har nu Demensteam Hemtjänst. Personal har fått anmäla sitt intresse för en grundutbildning i demenskunskap genom Silviahemmet. Vi har samlat ihop cirka 35 medarbetare från hemtjänst, rehab- och sjuksköterskeverksamheten som önskat genomföra utbildningen. Även personal från vår korttidsverksamhet samt anhörigkonsulent är med i teamet för att öka samarbetet och bygga broar mellan våra olika verksamheter för våra omsorgstagares skull.

Utöver flertalet kurstillfällen har de fått avlägga prov på sin kunskap. Nu när de rustade med verktyg att använda till god omvårdnad och personcentrerad vård och omsorg, med fokus på personens förmågor, funktioner, självbestämmande och delaktighet.

Silviahemscertifiering

Innebär att personal för Demensteam Hemtjänst genomgått Silviahemmets grundutbildning i demenskunskap. Utöver flertalet kurstillfällen har de fått avlägga prov på sin kunskap. De är rustade med verktyg att använda till god omvårdnad och personcentrerad vård och omsorg, med fokus på personens förmågor, funktioner, självbestämmande och delaktighet.

 • Alla medarbetare har genomgått Silviahemmets grundutbildning i demenskunskap och fått verktyg att använda till god omvårdnad där personen är i centrum.
 •  Arbetsledare har genomgått utbildning i att leda teamarbetet.
 • Minst två medarbetare per arbetsgrupp har fått reflektionsledarutbildning för att hålla regelbundna reflektionsmöten med arbetskamraterna. 
Fredrik Lilja på scenen under Äldreomsorgsdagarna

Fredrik Lilja på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm den 24 oktober 2023.

En grupp om ca 30 personer håller upp certifikat och diplom och ler mot kameran.

Silviahemscertifieringsceremonin på Kalmar teater den 6 december 2023.

Teamets målsättning

 • Att arbeta tillsammans med dig med en demenssjukdom
 • Att öka möjligheterna för dig att bo kvar hemma
 • Att hitta dig med möjlig demenssjukdom tidigt
 • Att ge tidig samt ett fortlöpande stöd till dig och dina anhöriga
 • Kunskapsspridning inom verksamheten och för anhöriga

Teamet ser som en av sina huvuduppgifter att verka för att alla arbetar personcentrerat och strävar efter att sätta individens behov i centrum. Demensteamet anordnar informationsträffar där vi talar om hur det är att drabbas av demenssjukdom och hur alla kan vara en god medmänniska.

Träningsgrupper

Demensteamet ordnar träningsgrupper för dig med demenssjukdom. Träningsgrupperna fyller en viktig funktion och teamets önskan är att utveckla och utöka verksamheten. Målet är att kunna erbjuda träning för alla demenssjuka män och kvinnor i kommunen som har behov/intresse av det. Träningen medför en ökad fysisk aktivitet och bidrar till ökad livskvalitet för såväl dig som dina anhöriga då det ger extra tid för återhämtning för dem som vårdar dig.

Dagverksamhet vid demens

Dagverksamhet vid demenssjukdom och kognitiv svikt

För dig med demenssjukdom och/eller kognitiv svikt finns dagverksamheter där du kan delta i olika aktiviteter och få social gemenskap. Syftet med dagverksamheten är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och olika former av sinnesstimulering. Dagverksamhet finns i Färjestaden (Ladan) och Södra Möckleby (Syrenen) och Mörbylånga (Syrenen). Det är kostnadsfritt att delta. Du betalar för eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika.

Du ansöker om dagverksamhet via din biståndshandläggare.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är till för dig som vårdar en närstående i hemmet och som inte kan lämnas ensam. De första 10 timmarna är avgiftsfria. Avlösningen syftar till att ge dig som anhörig möjlighet till aktiviteter utanför hemmet och innebär att hemtjänstpersonal avlöser dig i hemmet. För att bli beviljad avlösarservice ska din närstående vara långvarigt sjuk eller ha ett varaktigt funktionshinder samt ett omfattande omvårdnadsbehov. Avlösningens omfattning beror på vilka behov av avlösning du har som anhörig. Läs mer under Stöd för dig med funktionsnedsättning eller hur du ansöker via Biståndshandläggning LSS (och SoL).

Stöd till anhöriga

Du som stödjer en närstående kan få stöd, råd och avlastning genom kommunen, utöver det som står ovan, läs mer under anhörigstöd.

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-354 75 50.

Telefontider Demensteamet

Ring oss på 010-354 70 06

Just nu: Stängt

Demenssjuksköterska

Demensteamet

Fredrik Lilja, Demenssjuksköterska

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2023-12-18 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp