Till innehåll på sidan

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter vars syfte är att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa.

Vad klassas som bekämpningsmedel?

Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel beroende på dess användningsområde. Växtskyddsmedel används främst för att  skydda växter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift och båtbottenfärg.

Vem får använda bekämpningsmedel?

För att få använda eller sälja ett bekämpningsmedel i Sverige måste medlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Vid godkännandet får bekämpningsmedlet en behörighetsklass som visar vem som får använda medlet och vilka kunskapskrav som finns på användaren.

Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. För medel i klass 1 och 2 med en bokstavsbeteckning krävs också tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av alla, även privatpersoner.

Information om behörighetskurser i Kalmar län finns på Länsstyrelsen i Kalmar läns webbsida

Tillstånd för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Det krävs ett särskilt tillstånd från kommunen för att få använda växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde.

Blankett för ansökan om att sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde finns hittar du på webbsidan. Ansökan görs om möjligt för tre till sex år framåt.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Karta med berörda skiften markerade
 • Simuleringar gjorda i MACRO-DB

Spridning av växtskyddsmedel utanför åkermark

Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel på dessa platser:

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Det är förbjudet att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utan särskilt tillstånd på dessa platser:

 • i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan behöver göras senast fyra veckor innan åtgärden påbörjas.

Till ansökan bifogas:

 • Karta med områden som ska besprutas markerade

Mer information om regler runt användning av växtskyddsmedel

Vid spridning av växtskyddsmedel behöver utrustningen vara funktionstestad och godkänd av Jordbruksverket. Spridningen av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det finns även regler runt skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel, påfyllning och rengöring av utrustning samt förvaring av växtskyddsmedel. Alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt ska tillämpa integrerat växtskydd.

Här kan du hämta ansökningsblankett

Länkar till andra webbsidor

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-10-10 Publicerad: 2023-05-22 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp