Till innehåll på sidan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation. Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om ett barn som behöver en kontaktfamilj/stödfamilj, en förälder som behöver avlösarservice eller person som behöver en ledsagare för att kunna komma ut och delta i fritidsaktiviteter.

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor.

Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Om du är du intresserad av att bli ledsagare, eller vill veta mer, tveka inte på att ta kontakt. Uppdraget innebär att du blir intervjuad som vid en anställning, att du kan komma att bli ombedd att visa utdrag från belastningsregistret.

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. De kan då ansöka om avlösarservice.

Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller resa bort. Tillgången till avlösning kan också vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna delta i en utbildning och få information om exempelvis behandling utan att barnet följer med.

Avlösning kan ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov. Du bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Om du är du intresserad av att bli avlösare, eller vill veta mer, tveka inte på att ta kontakt. Uppdraget innebär att du blir intervjuad som vid en anställning, att du kan komma att bli ombedd att visa utdrag från belastningsregistret.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon att uppleva roliga saker tillsammans med. En person som hjälper till att stärka självförtroendet, som kan visa på alternativ i tillvaron och som framför allt har tid att lyssna.

Socialförvaltningen söker kontaktpersoner till vissa personer med funktionsnedsättning och som omfattas av lagen om stöd och service (LSS).
Uppdragens utformning i målsättning och tidsåtgång styrs av personens behov och beslutas av en handläggare. Insatsen kan ges till vuxna och ungdomar över 13 år.

Att vara kontaktperson innebär att du ska vara en vän som kan ge råd och stöd i olika vardagssituationer. Att hjälpa till att bryta den isolering som ofta är följden av ett funktionshinder. I samråd med den som erhållit en kontaktperson planeras aktiviteter för att ta tillvara dennes intressen. Det kan vara fritidsaktiviteter som att promenera, gå på bio, gym, dans, fotboll, simma, gå på Café- eller restaurang. Ibland kanske ni bara träffas hemma för att titta på film eller prata.

Syftet med uppdraget är att främja sociala kontakter och personens utveckling. Det ingår även att uppmuntra till fritidsaktiviteter för att den enskilde bättre ska kunna ta eget ansvar och aktivera sig.

Omfattning

Träffarna är ca 2-3 (4) timmar och vanligast träffas ni ett par gånger i månaden, det kan vara oftare och mer sällan beroende på handläggarens beslut och målsättning med insatsen.

Vem kan bli kontaktperson

För uppdraget kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Ibland kan erfarenhet eller utbildning vara önskvärt för vissa uppdrag men det viktigaste är att du har tid och intresse att engagera dig i en person. Att vara kontaktperson innebär att du fungerar som förebild för den enskilde och därför ställs krav på bra bemötande och goda värderingar.

Innan påbörjat uppdrag görs en lämplighetsbedömning genom intervju samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Det görs för att se om du passar för uppdraget, och för att kunna göra bra matchningar mot uppdragen, dvs. hitta ”rätt” kontaktperson. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

När du blivit godkänd som uppdragstagare får du träffa den som behöver ditt stöd och båda får pröva om kontakten känns bra. Om så är fallet upprättas ett avtal och uppdraget startar. Alla kontaktpersonsbeslut är tidsbestämda. Om någon vill eller av annan anledning behöver bryta avtalet är uppsägningstiden för alla parter 1 månad.

Stöd i uppdraget

Du får stöd och handledning av verksamhetens enhetschef.

Ersättning

Att vara kontaktperson innebär inte att du blir anställd utan att du får ett uppdrag från Socialtjänsten. För ditt uppdrag får du ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka dina kostnader i samband med uppdraget.

Sekretess

Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får prata med andra om den person du är kontaktperson för, om dennes person eller livssituation.

Kontaktfamilj / Stödfamilj

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov. Till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Krav för uppdraget

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämplig som kontaktfamilj.

De kan bland annat titta på

  • vilka som bor i hemmet och er livssituation
  • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga kontaktar socialtjänsten dig när det finns ett barn som du eller ni kan passa för.

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av er som kontaktfamilj. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Ersättning

Du har rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Det är kommunen som fattar beslut om storleken på ersättningen.

Insatser för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga

Kontakta oss om du har frågor eller önskar visa intresse för ett uppdrag.

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Åsa Solberg, Enhetschef OFN, bemanningsenheten OFN

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-10-24 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp