Till innehåll på sidan

Miljötillsyn på lantbruk

Ett lantbruk räknas som en miljöfarlig verksamhet och omfattas av miljöbalken. Kommunens miljöverksamhet utför tillsyn på lantbruk för att se att miljöbalkens bestämmelser följs. I miljötillsynen ingår bland annat kontroll av gödsellagring, spridningsarealer, kemikaliehantering, avfallshantering och cisternkontroll.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamheter med mer än 100 djurenheter är anmälningspliktiga (så kallad C-anläggning). Anmälan ska lämnas in till kommunen i god tid innan verksamheten börjar eller utökas.

Verksamheter med mer än 400 djurenheter är tillståndspliktiga (så kallad B-anläggning). Ett sådant tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Vilka handlingar behövs vid anmälan?

 • Situationsplan över gården, skala 1:400 eller 1:500 . (Markera helst spridningsareal och betesmark, egen respektive kontrakterad, med olika färger på kartan)
 • Utdrag ur ekonomisk karta skala 1:10000.
 • Markera befintliga och planerade byggnaders läge i förhållande till omgivande bebyggelse inom en radie av minst 500 m.
 • Markera på kartan områden där Du inte tänker sprida stallgödsel till exempel på grund av närhet till bebyggelse, vattenområde eller vattendrag.
 • Markera på kartan om möjligt alla vattentäkter (dricksvattenbrunnar) som ligger upp till 100 m från spridningsarealerna respektive brukningscentrum.
 • Markera på kartan om hela eller delar av spridningsarealerna ligger inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Markera på kartan vilka hus som bebos året runt eller är fritidshus inom 200 m från spridningsarealerna.
 • Redogörelse hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls.
 • Mängdberäkning stallgödsel/vatten.
 • Kopia av eventuell markkarteringskarta (högst 10år gammal).
 • Lagringskontrakt för stallgödsel.

Gödselspridning

Sprid främst stallgödsel under vår och tidig sommar då den gör störst nytta.
Under perioden november-februari är det förbjudet att sprida stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Tillsynsmyndigheten har enligt lagstiftningen möjlighet att ge dispens för spridning av gödsel efter sista oktober om det uppstår omständigheter som du varken kunnat eller borde kunnat förutse och inte heller kunnat påverka. Bedömning av en ansökan om dispens görs i varje enskilt fall. Länk till e-tjänst finns nedan.

Till ansökan bifogas karta över spridningsarealerna.

Bekämpningsmedel

Inom lantbruksverksamhet är det vanligt med användning av bekämpningsmedel. Mer information om bekämpningsmedel finns på sidan Bekämpningsmedel.

Omläggning av skog till åkermark

Vid omläggning av skog till åkermark behöver en anmälan göras till kommunen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärden börjar. Till anmälan ska bifogas en situationsplan som visar arealen som ska omläggas, diken och vattendrag samt förekoms av natur- och kulturmiljövärden. Blankett för anmälan om omläggning av skog till åkermark finns i länk nedan.

Lokalisering av ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader på jordbruksfastigheter, som maskinhallar etcetera., kräver generellt inte bygglov. Ta ändå gärna kontakt med miljöverksamheten för samråd om lokaliseringen. En felaktig placering kan skapa konflikter med närboende samt i ett längre perspektiv även förhindra utvecklingen av verksamheten.

Här kan du anmäla

Länkar till andra webbsidor

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-11-09 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp