Till innehåll på sidan

Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel tillvaratagande av natur- och rekreationsområden, utveckling av ny och befintlig bebyggelse och beaktande av riksintressen.

Gällande översiktsplan

Alla kommuner ska ha en gällande översiktsplan. Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning. Kommunens översiktsplan är vägledande i beslut om hur mark/vatten ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett styrdokument för kommunens detaljplanering.

Ny översiktsplan

Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har påbörjats. Det är ett arbete som kommer att pågå i flera år. Under arbetet behandlas ett stort antal olika frågor genom en demokratisk process som styrs av Plan- och bygglagen. Den nya översiktsplanen ska vara digital och ge tydligare vägledning i frågor om exempelvis jordbruksmarkens värde, möjligheten till förnyelsebar energiproduktion, klimatförändringarnas konsekvenser och behovet av beredskap i olika former. Under tiden som arbetet med ny översiktsplan pågår är det den nuvarande översiktsplanen, ÖP 2014 som gäller.

 

Handlingar och kartor

Översiktsplanen finns även som kortversion i form av en större karta.

Beställ ett tryckt exemplar

Om du vill ha ett tryckt exemplar av den fullständiga versionen kan du köpa dokumentet mot tryckkostnad. Kortversionen är gratis.

Båda versionerna kan beställas hos plan- och byggverksamheten, miljobygg@morbylanga.se. Uppge namn och adress och vilken av versionerna du vill att vi skickar till dig.

En person som går mot Långe Jan.
Översiktsplan framsida

Här kan du läsa och ladda hem översiktsplanens olika delar.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-10-17 Publicerad: 2023-05-03 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp