Till innehåll på sidan

Österlånggatan

Projektet syftar till att återplantera alléträd längs Österlånggatan i Mörbylånga och i samband med detta även iordningställa grönytan mellan gångbana och gata.

Bakgrund

Den ursprungliga allén (bestående av björkar) bedömdes 2020 vara i så dåligt skick att den av säkerhetsskäl blev tvungen att tas ner. Då alléer är biotopskyddade så ansökte kommunen om dispens från Länsstyrelsen att ta ner träden. Ansökan godkändes med villkor att nya träd skulle återplanteras.

Nya träd

Med återplantering av träd menas att nedtagna träd ska ersättas av inhemska lövträd. Det innebär att totalt 22 stycken träd ska återplanteras. Utifrån länsstyrelsens kriterier har tre lämpliga förslag på alléträd tagits fram.

Omröstning och vinnande träd

Under slutet av februari månad arrangerades en öppen omröstning på kommunens hemsida där valet stod mellan trädsorterna; Pelarek, Skogslind och Pelarlönn. Nu har rösterna från alla som engagerat sig summerats och flest röster föll på Pelarlönn!

Så roligt att så många har varit med och tyckt till, stort tack för ert engagemang!

Vinnande träd: Pelarlönn

 

Pelarlönn vid korsningen Österlånggatan – Skolgatan.

 

Pelarlönn. Foto: Stångby plantskola.

Målbild

I samband med återplanteringen av träd så kommer även nuvarande grönyta mellan gångbana och vägbana att åtgärdas.

 • Grönytan kommer att sänkas och kantstenen kommer att tas bort, detta för att kunna ta hand om dagvatten på ett mer naturligt sätt.
 • För att undvika dubbelparkering och sönderkörd gräsyta kommer parkering att hänvisas genom påbud till västra sidan av Österlånggatan.

Brevlådor: Kommer under projekttiden att tillfälligt flyttas.

Hundlatriner: Kommer under projekttiden att tillfälligt flyttas. Vid återställande placeras dessa på separata stolpar.

Belysning: I samband med projektet ser kommunen över belysningen och gör en del anpassningar och uppdateringar av befintlig anläggning.

Gång och cykelväg: Som en del i dagvattenhantering kommer justering av gång och cykelväg att göras för att säkerställa vattenavrinning mot grönyta. Detta görs dock under vår i samband med kommande arbeten med återställande av asfalt på Österlånggatan.

Väg: Asfaltering planeras till våren 2024.

Tidplan för utförandet

 • Omröstning: Avslutad
 • Vinnande förslag: Pelarlönn. Leverantör Plantskolan i Ängelholm.
 • Upphandling: Avslutad och kontrakt tecknat med NCC Sverige AB.
 • Entreprenadtid: Arbeten beräknas påbörjas under november 2023 och pågår till februari 2024. 
  • Träd levereras och planteras under v.50-51.
  • Belysning återetableras under v.50-51
 • Återställande och planerade justeringar av väg och gångytor kommer att ske under våren 2024.

Vi ber er att ha överseende med eventuell oreda som kan uppstå i samband med arbetet och ser fram emot ett fint resultat! 

Belysning

I projektet ingår förnyelse av befintlig belysningsanläggning. Detta omfattar bland annat flytt av stolpar och belysningsarmaturer samt utbyte av dessa.

Arbetet påbörjas den 15 november och i samband med detta släcks belysningen helt, ambitionen är att belysningen helt eller delvis kan vara igång till julhelgerna.

Nya belysningsarmaturer är försenade, därmed kommer de äldre armaturerna monteras under kommande veckor för att sedan uppdateras under våren.

Parkeringsförbud

Kommunen har tagit beslut gällande tillfällig lokal trafikföreskrift gällande parkeringsförbud på Österlånggatan Mörbylånga mellan Köpmangatan och Esplanaden

Förbudet gäller under perioden 11/12-2023 till och med 31/1-2024.  (Dnr: KTN 2023/000567)

Beslut

Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 7 och 16. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). Föreskrift 0840 2023:014

Beslutsunderlag

Trafikförordningen (1998:1276)

Övrigt

Demonterade kantstenar, belysningsarmaturer samt stolpar i gott skick kommer återbrukas.

Mer information

Vid behov kan entreprenören komma att kontakta direkt berörda fastigheter i samband med påbörjat arbete.

 

 

Gator- och service

Om du har frågor gällande Österlånggatan kontakta oss på Gator- och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-12-14 Publicerad: 2023-06-14 Informationsägare: Service
Gå till topp