Till innehåll på sidan

Vad är ett planprogram?

Planprogram är en tydlig avsiktsförklaring om att kommunen avser att detaljplanelägga ett område.

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram. Planprogram är en tydlig avsiktsförklaring om att kommunen avser att detaljplanelägga ett område. Planprogram används om det område som ska planläggas innehåller många starka motstående intressen eller omfattar ett större område.

Syftet med program är att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för framtida mark- och vattenregleringar avseende ny struktur för bebyggelse, vägnät eller grönytor. Planprogram är inte en juridisk bindande handling och används som beslutsunderlag för detaljplaner där olika förutsättningar i tidigt skede belyses.
Ett planprogram kan inte överklagas.

Planprogram som håller på att tas fram finns i kartan. Planprogram är markerade i rött.

Processen för att ta fram planprogram

 

Processen för planprogram.
Processen för planprogram.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-06-14 Publicerad: 2023-05-17 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp