Till innehåll på sidan

God man / Förvaltare / Förmyndare

Har du eller en närstående en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att betala räkningar och söka olika insatser? Då kan du eller ni ansöka om en god man.

Ansök om att få god man eller förvaltare via Överförmyndarnämnden i Kalmar. Mörbylånga kommun tillsammans med Kalmar och Borgholms kommun samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Kalmar.

För att du ska kunna få hjälp av en god man måste du ha fyllt 18 år.

Du ansöker genom att fylla i blanketten och skicka den tillsammans med ett läkarintyg som fylls i på en särskild blankett från Socialstyrelsen. Kontakta din närmaste vårdcentral för detta. Handlingarna skickar du till överförmyndarnämnden.

Så här fungerar det med god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare.

Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar

 • Bevaka rätt innebär att god man kan hjälpa dig med ansökningar till myndigheter, överklagande, deklarera, ingå avtal med mera.
 • Förvalta egendom innebär att god man kan hjälpa dig att sköta din ekonomi och hjälpa dig att betala dina räkningar.
 • Sörja för person innebär att god man kan hjälpa dig att bevaka dina personliga intressen och se till så att du har det du behöver i ditt boende och att du får den vård som du behöver. God man kan exempelvis hjälpa dig att hålla kontakten med boende och sjukvård om de insatser som du behöver.

Du måste normalt godkänna att en god man utses för dig och allt som den gode mannen gör för din räkning ska ske efter diskussion med dig.

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

En god man kan ge goda råd och förslag, men det är du som huvudman som själv tar besluten.
En förvaltare har rätt att ensam ha hand om din egendom och att representera dig i ärenden som har med dig och din egendom att göra. Förvaltaren behöver inte ha ditt samtycke till rättshandlingar. Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en förvaltare. Tingsrätten utser bara en förvaltare i undantagsfall och för personer som inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Vem gör vad?

Uppgift som utförs av god man eller förvaltare

 • Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar
 • Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser
 • Överklaga beslut, bevaka rättigheter
 • Sälja/köpa hus/lägenhet, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende

Uppgift som kan utföras av anhörig, boendepersonal eller personlig assistent

 • Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner
 • Promenera, gå på bio, fika
 • Påminna om möten, motivera till jobb
 • Följa med till läkare
 • Handla
 • Klä på huvudmannen, sköta dennes hygien

Arvode till god man eller förvaltare

Huvudregeln är att det är du som huvudman som själv ska betala arvodet. Det ingår i uppdraget som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet. Arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll och beräknas med hjälp av olika procentsatser relaterat till aktuellt prisbasbelopp. Ett normalt arvode är cirka 12 000 kr per år.

Hur gör jag om jag är missnöjd?

Om du har synpunkter på din gode man eller förvaltare eller om du har synpunkter på en god man/förvaltare till en av dina närstående, vill vi att du skickar in dem skriftligen till överförmyndarnämnden.

När vi har fått in dina synpunkter kommer den gode mannen eller förvaltaren att få yttra sig över dem. Överförmyndarnämnden kommer att utreda om gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag och ta ställning till om några åtgärder ska vidtas mot den gode mannen eller förvaltaren.

Och om du är missnöjd med överförmyndare?

En överförmyndare har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Om du har synpunkter på en överförmyndare kan du kontakta Länsstyrelsen. Du som arbetar med överförmyndarfrågor kan även kontakta Länsstyrelsen för att få råd och stöd i uppdraget.

Förmyndare

Huvudregeln är att barnens båda föräldrar är vårdnadshavare och förmyndare. De utövar gemensamt förmyndarskapet för sina barn som är under 18 år. De som har den rättsliga vårdnaden om sina barn är också förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Om barnet mister en av sina föräldrar, fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan anledning inte kan vara förmyndare för sitt barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir då automatiskt förmyndare för barnet, om inte tingsrätten beslutar annorlunda.

Du som får stöd av en förmyndare kallas för huvudman.

God man för ensamkommande barn

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem eller vilka som ska företräda dig när du inte längre kan göra det själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande. Mer information om hur du upprättar en framtidsfullmakt och vad den ska innehålla hittar du via länken.

Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Här hittar du information som kan vara av intresse om du är intresserad av att göra en värdefull insats för någon .

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-35 47 550.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-13 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp