Till innehåll på sidan

Social hållbarhet

FN´s hållbarhetsmål (Agenda 2030) ska vara vägledande för allt arbete i Mörbylånga kommun. Tillsammans med andra offentliga aktörer, civilsamhället och näringslivet arbetar vi också gemensamt på olika sätt för att nå målen. Social hållbarhet handlar om att vi alla har en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Mörbylångas olika sätt att ta sig an social hållbarhet kan beskrivas under följande tema.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet ska stärka samhällsutvecklingen genom att minska riskfaktorer samt stärka friskfaktorer.  Medborgarna ska få möjlighet att utvecklas och må så bra som möjligt. Folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet hos en befolkning och handlar om levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer. Folkhälsa innefattar även befolkningens åldersstruktur, ärftliga förhållanden och resurser i samhället, så som hälsa- och sjukvård, samhällsservice (som skola, socialtjänst) samt övergripande samhällsplanering.

Folkhälso- och ungdomspolitiska mål för Mörbylånga kommun. Folkhälso- och ungdomsarbete är ett organiserat arbete riktat till individ, befolkningsgrupper och samhälle.  Arbetet innehåller målinriktade insatser som bygger på målformuleringar antagna av de förtroendevalda.

Både nationell ungdoms- och folkhälso-politik fokuserar bland annat på hälsa, delaktighet och inflytande samt utbildning och fritid.  Mörbylånga kommun har antagit nedan beskrivna folkhälsopolitiska mål vilka kan anses lyfta in även de nationella ungdomspolitiska målen.

 1. Alkohol- och drogfri uppväxt
 2. Psykisk hälsa och välbefinnande
 3. Hälsofrämjande levnadsvanor

Förebyggande arbete bland barn o unga

Projektet

Från 1/9 2022-31/12 2023 genomförs ett gemensamt projekt mellan Region Kalmar län och Mörbylånga kommun för att gå från ord till handling genom att i linje med Nära vård reformen få ihop kommunens förebyggande arbete och elevhälsans roll med uppdraget för primärvårdens olika delar som t.ex. barn-och ungdomshälsan, barn o ungdomspsykiatrin.

I samband med att kommunen ska göra en genomlysning och omstart av sitt förebyggande arbete riktat mot barn och unga, vill vi också stärka samverkan med regionens verksamheter för barn och unga för att täppa till de organisatoriska mellanrum där både värde, ojämlikhet och ineffektivitet riskerar att uppstå.

Målet är att genom ett nära samarbete skapa en mer ändamålsenlig och resurseffektiv styrning som främjar hälsan hos barn och unga.

Psykisk hälsa, Suicidprevention

Mörbylånga kommun arbetar aktivt med olika insatser i skolan för att motverka psykisk ohälsa t.ex. YAM (Youth Aware of Mental health), samtal kring sömn, kost, rörelse, hjärnans funktioner och skärmtid, samlevnad, sexualitet, stress av elevhälsan.

Livskvalité och växtkraft hos barn och unga​

Uppdrag från kommunfullmäktige (UN, SN, KTN):​

Allt fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa. Problemen ökar hos båda könen men är
överrepresenterat hos unga kvinnor och flickor. Ökningen kan delvis härledas till de ungas
livsvillkor i den miljö de vistas mest, vilket är skolan. Det förebyggande arbetet måste
förbättras och kunskap kring ungas levnadsvillkor och vanor måste öka för att stärka barn
och ungas psykiska hälsaSkolhälsovården är en avgörande del i detta arbete.
Unga personer är särskilt utsatta för den sexualisering och våld som förekommer i olika
medier. Sexualiserat våld blir allt vanligare och skadorna hos främst unga kvinnor ökar.
Många unga vittnar om ett eskalerande porrberoende som främst drabbar unga pojkar, men
också flickor påverkas av porren där de får en bild av vad som förväntas av dem. Sex och
samlevnad hör inte samman med vare sig pornografi eller våld arbetet för att förebygga
denna skrämmande utveckling måste intensifieras.
Vi ser en ökad oro och polarisering i samhället, inte minst bland unga. Alltför få ungdomar
kommer till kommunens fritidsgårdar och naturliga mötesplatser, exempelvis ett nattcafé,
där ungdomar i olika åldrar och med olika intressen kan möta varandra och hitta trygga
förebilder behöver skapas. Satsningen på unga kommunutvecklare fyller en viktig funktion i
detta arbete​.

ANDTS

ANDTS- Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

ANDTS- strategins utgångspunkter 2022- 2025, regeringen övergripande mål.

 • För att främja långsiktighet och kontinuitet ligger de övergripande målen för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) respektive målet för samhällets insatser mot spelberoende (S) fast
 • Strategin tar ett samlat grepp och omfattar både ANDT och spel om pengar
 • Inom narkotikaområdet omfattar strategin även narkotikaklassade läkemedel och tobaks-begreppet har utvidgats till att även omfatta andra nikotinprodukter
 • För att uppnå regeringens ambitioner inom området bör jämlikhets och jämställdhetsperspektivet stärkas ytterligare och skyddet för barn och unga genomsyra ANDTS-arbetet på alla nivåer
 • Samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer bör genomsyra arbetet

Förebyggande arbete mot tobak

Det tobaksförebyggande arbetet bedrivs främst mot barn och ungdomar genom kontraktsmetoden Tobaksfri DUO. Tobaksfri DUO är en metod för att förebygga att barn och ungdomar börjar använda tobak. Metoden används av Folktandvården, Region Kalmar och Kalmar Kommun. Den innebär att elever i årskurs 6-9 får skriva kontrakt på att hålla sig fria från tobak.

Förebyggande arbete mot narkotika

Målet med det drogförebyggande arbetet är nolltolerans mot narkotika och doping.

 • Det drogförebyggande arbetet bedrivs i tätt samarbete med polis, med fokus på skola och socialtjänst. Kommunens drogförebyggande arbete ska vara långsiktigt och strukturerat, bland annat genom samverkan med kommunens grundskolor.
 • Informationskampanj mot partydrogande. Partydrogande har blivit allt mer normaliserat, särskilt när det kommer till bruk av cannabis, amfetamin och kokain. Användandet sker i spridda åldrar och grupper. Köp och bruk av narkotika göder den gängkriminalitet vi ser runt om i samhället. Därför görs en informationskampanj under början av 2023 för att informera om vikten som varje persons val kring droger har.

Förebyggande arbetet mot doping

Målet med Mörbylånga kommuns dopning-förebyggande arbete är nolltolerans mot narkotika och dopning. Användandet av anabola androgena steroider, AAS, finns idag inte enbart inom idrottens arenor. Det klassas därmed som ett samhällsproblem. AAS-preparat säljs på en ständigt växande illegal marknad. Orsaker till användande av AAS är framför allt prestationshöjande effekter, större muskler och bättre självförtroende.

Tumregler för dig som förälder/vårdnadshavare

Förr eller senare kommer ditt barn i kontakt med alkohol och narkotika. Genom att ha tydliga regler om droger, brott, kompisar och hemkomsttider hjälper du ditt barn. Du som vuxen är viktig för dina barn. Forskning visar att föräldrar har stort inflytande på sina ungdomar, även långt upp i tonåren.

 • Köp inte ut till ditt barn
  Det innebär inte att du får koll på vad barnet dricker. Det du köper går bara in i den allmänna potten av alkohol. Mer alkohol flödar istället.
 • Ta reda på var ditt barn befinner sig
  Ta reda på var festen ska äga rum. Kolla upp vilka kompisar som är med, tala med andra föräldrar och gå gärna själv dit.
 • Ställ frågor – att ställa frågor är att bry sig
  Det är tryggt för barn med föräldrar som bryr sig, även om han eller hon protesterar för formens skull. Acceptera till exempel inte övernattning hos ”kompisar” om du inte kollat upp med kompisens föräldrar innan.
 • Tro på ditt barn men var inte naiv
  Du behövs som förälder hela livet. Tonåren är en känslig period där man som förälder får balansera mellan förtroende och misstänksamhet.

HBTQI

HBTQI-homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.

Trots en ökad öppenhet i samhället så drabbas fortfarande hbtqi-personer av våld, hot om våld, diskriminering och andra kränkningar. Unga hbtqi-personer utsätts i större utsträckning än andra för exempelvis osynliggörande och mobbing. Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg plats av hbtqi-ungdomar. Alla människor ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck på grund av rädsla. Alla ska ha samma förutsättningar att utifrån eget intresse och förmåga delta i samhällslivet och att uppnå en god hälsa. För att nå dit förutsätts och krävs ett aktivt och systematiskt arbete. Exempel på detta arbete är t.ex. att kommunala verksamheter arbetar med frågor könsidentitet eller köns-uttryck, Hbtqi-utbildning och certifiering, Jämlikhetscertifiering och deltar i Kalmar Pride.

Jämställdhet

Mörbylånga kommun ska vara en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Utgångspunkterna kommunens jämställdhetsarbete:

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, men också en drivkraft för tillväxt, hållbar utveckling och kvalitet i våra verksamheter. Arbetet handlar om att integrera jämställdhet i verksamheternas externa arbete gentemot Mörbylånga kommuns invånare.

Den kommunala verksamheten påverkar människors liv på olika sätt. I varje vardagligt möte mellan medborgare och kommun finns inte bara risken att förstärka könsmässiga stereotyper och orättvisor, utan också möjligheten att utmana, förändra och utveckla. Vi arbetar även för att Mörbylånga ska vara en jämställd kommun. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Kontakter Social hållbarhet

Kommunpolis Sofia Eriksson Telefon: 070-682 68 90

Anneli Bergman, Samordnare förebyggande arbete för barn och unga

Malin Piegsa, Verksamhetsutvecklare Innovation och social hållbarhet

Övriga kontakter

Kontaktperson HBTQI

Emilia Gustafsson, Ungdomssamordnare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-09-28 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Hållbar utveckling
Gå till topp