Till innehåll på sidan

Vad är en detaljplan?

En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Detaljplanen reglerar i detalj hur mark- och vattenområden inom ett visst område får användas.

Allmän platsmark eller kvartersmark

Detaljplaner styr utformning av mark, byggnader och vegetation, om marken ska vara tillgänglig för allmänheten eller användas för enskilda ändamål (kvartersmark). Allmän platsmark kan exempelvis bestå av park, gata och natur. Kvartersmark kan bestå av exempelvis skola, bostäder, industri och verksamheter.

Plankarta och planbeskrivning

En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning.

Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen.

Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av detaljplanens genomförande.

Ytterligare handlingar

Ibland finns ytterligare handlingar bifogade till planerna. Det kan handla om utredningar om buller, miljöpåverkan, trafiklösningar och illustrationer med mera.

Juridiskt bindande

Detaljplaner är juridiskt bindande, vilket innebär att planen gäller enligt lag. Detaljplaner kan överklagas och prövas i domstol. En detaljplan ger en garanterad byggrätt för fastighetsägare inom planområdet.

Genomförandetid

Genomförandetiden för en detaljplan kan variera mellan fem och femton år, vilket bestäms i planen. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla om inga andra beslut fattas.

Exempel plankarta
Exempel plankarta

Planförfarande

Processen för att ta fram en detaljplan kan till viss del variera beroende på hur komplicerad planen är, vilket påverkar valet av planförfarande.

I de allra flesta fall är det standardförfarande eller ett utökat förfarande som tillämpas. Kriterier för när kommunen ska tillämpa respektive planförfarande finns i plan och bygglagen (PBL). Utökat förfarande används vid mer komplicerade planer och tar i regel längre tid att genomföra.

Planprocessen

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-17 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp