Till innehåll på sidan

Avgifter för service, vård och omsorg

Du får betala en avgift för sociala tjänster och kommunal primärvård. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har. Avgiften för hemtjänst, trygghetslarm och kommunens hälso- och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med pengar för dina andra utgifter.

Nya Avgiftsbladet för 2024

Vill du ta del av sammanfattad och utskriftsvänlig information gällande avgifter för social omsorg hittar du dem här.

Egen bostadSärskilt boende

Maxtaxa

Maxtaxan (högkostnadsskyddet) är det högsta belopp som kommunen sammanlagt får ta ut för alla vård- och omsorgsinsatser tillsammans.

Vårdinsatser som ingår i maxtaxan (högkostnads­skyddet)

  • Hemtjänstavgift (över 5,2 h/månaden på ordinärt boende)
  • Hemsjukvård
  • Hemrehabilitering
  • Vårdavgift dagrehabilitering
  • Vårdavgift särskilt boende
  • Vårdavgift korttidsboenden/växelvård
  • Trygghetslarm

Inkomstförfrågan

För att vi ska kunna räkna ut avgiften för din vård och omsorg, oavsett vilka insatser du har, behöver vi ta reda på dina ekonomiska förutsättningar. Därför behöver vi ställa en rad frågor om din inkomst och dina utgifter. Detta gör vi genom att årligen, eller så snart du fått ett beslut om insats, skicka hem en blankett ”Inkomstförfrågan” för dig att fylla i.

Detta är frivilligt och är en service kommunen erbjuder – meddela oss om du inte önskar lämna uppgifter.

Så här räknas avgifterna ut

Avgifterna beror på insatsernas omfattning och din inkomst. Uträkningar görs utifrån statliga och kommunala regler och efter dina ekonomiska förutsättningar.

Alla insatser i ditt eget boende som är avgiftsbelagda räknas samman. För dessa betalar du aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (maxtaxa) eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är den högsta summan som kommunen maximalt får ta ut för vård- och omsorgsinsatser upp till maxavgiften.

Avgifts­utrymmet är individuellt och baserar sig på dina inkomster/utgifter, om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre kommer ingen avgift att tas ut.

Så här räknar vi ut ditt avgiftsutrymme:

+ Nettoinkomst per månad
+ Bostadstillägg/bidrag
– Boendekostnad/hyra per månad
– minimibelopp per månad
= Avgiftsutrymme i kronor/månad

Förbehållsbeloppet (minimibelopp)

Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att ha kvar av egna pengar innan kommunen tar ut avgift. Det är ett lagstadgat belopp och är din boendekostnad samt ett schablonbelopp kallat minimibelopp.

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för till exempel livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, sjukvård, tandvård, hushållsel, resor, möbler, husgeråd, läkemedel.

Du ska också ha kvar pengar till din boendekostnad. Med boendekostnad menas hyra eller vid eget hus dina räntekostnader för bostadslån som inte är avdragsgilla, driftskostnader, uppvärmning, fastighetsskatt och tomträttsavgäld.

Du kan ansöka om att vi ska ta hänsyn till dina merkostnader (förhöjt minimibelopp) som förbehållsbeloppet inte täcker. Merkostnaden ska vara återkommande regelbundet under större delen av ett år, exempelvis arvode god man, medicin, sjuktransport eller matkostnader.

Tillsammans med din ansökan/vid inkomstförfrågan (årligen) behöver du även skicka in kvitton, intyg eller avtal som styrker dina kostnader samt eventuella merkostnader.

Räkneexempel

Räkneexempel 1

Stina har fått hemtjänst som startar den 15 december. Den beviljade insatsen är 50 timmar i månaden, den utförda tiden december månad blev 20 timmar.
Stinas avgiftsutrymme är 3 000 kr.
Uträkning: 20 x 490 kr = 9800 kr. Men då maxtaxan är 2575 kr/mån så är det vad det kommer att kosta Stina.

Räkneexempel 2

Stina har fått hemtjänst som startar den 1 december. Den beviljade tiden är 4 timmar, den utförda tiden i december månad blev 4 timmar.
Stinas avgiftsutrymme är 3 000 kr.
Uträkning: 4 x 490kr = 1960 kr/mån.

Räkneexempel 3

Stina har fått hemtjänst som startar den 1 december. Den beviljade insatsen är 50 timmar. Den utförda tiden för december månad blev 50 timmar.
Stinas avgiftsutrymme är 350 kr.
Uträkning: 50 x 490kr = 24 500kr. Men pga. avgiftsutrymmet kostar det Stina 350 kr/mån.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen

Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten innan du ansöker. Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndigheterns kundservice och få hjälp med en beräkning.

Telefon: 0771–776 776

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndigheterns webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndigheterns kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndigheterns webbplats.

Ansök om jämkning av hyra vid tillfälligt dubbel boende

Om du flyttar till ett särskilt boende eller en LSS-bostad och inte hinner säga upp ditt hyreskontrakt eller få sålt den gamla bostaden till inflyttningsdatumet, så kan du ansöka om jämkning av den nya hyran.

För att ha rätt att ansöka om sänkt hyra på grund av tillfälligt dubbla boendekostnader få du inte ha kapital som överstiger ett prisbasbelopp (57 300 kr för år 2024). Du kan beviljas sänkning av den nya hyran under de tre första månaderna, från tillträdesdagen och till och med den tredje månadens sista kalenderdag.

Vem bestämmer avgifterna?

Kommunfullmäktige beslutade 20 november 2023 om ett nytt styrdokument för avgifter och taxor för verksamheter inom Social omsorg. Läs mer om grunderna till hur avgiftsnivåerna är beräknade och bestämda i styrdokumentet via länken: Avgiftstaxor för Social omsorg 2024

Avgifter 2024

AvgiftsslagAvgifter 2024
Avgift enligt maxtaxa ordinärt boende2 575 kr/mån
Avgift enligt maxtaxa särskilt boende2 645 kr/mån
Trygghetslarm345 kr/mån
Installation av trygghetslarm (utanför maxtaxan)200 kr vid installation
Förlorad larmknapp, trygghetslarm (utanför maxtaxan)800 kr
Avgift för hemsjukvård och/eller hemrehabilitering för personer inskrivna i hemsjukvården400 kr/månad
Hembesök, patientavgift för hembesök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal250 kr/besök
Elrullstol för utomhusbruk (utanför maxtaxan)100 kr/mån
Utprovning av tekniska hjälpmedel som sker vid kommunens hjälpmedelsförråd200 kr/gång
Hämtning av hjälpmedel (utanför maxtaxan)300 kr
Bostadsanpassning, bedömning med intyg300 kr
Mat i särskilt boende5290 kr/mån
Matdistribution i hemtjänsten68kr / portion
Mat i samband med biståndsbedömd dagverksamhet enligt SoL68 kr/portion
Dagrehabilitering50 kr/tillfälle i vårdavgift + 68 kr för mat/dag
Korttidsverksamhet88 kr/dag i vårdavgift + 176 kr för mat/dag + 7,9 kr/dag för förbrukningsartiklar
Växelvård88 kr/dag i vårdavgift + 176 kr för mat/dag + 7,9 kr/dag för förbrukningsartiklar
Förbrukningsartiklar särskilt boende237 kr/mån

Kontakta avgiftshandläggare

Kontakta oss vid frågor.

Avgiftshandläggare social omsorg,

Malin Furberg, Individ- och Familjeomsorgschef

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-35 475 50.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-31 Publicerad: 2023-12-21 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp