Till innehåll på sidan

Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt. Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj.

Om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter per månad. Det består av riksnormen och av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen.

Riksnormen gäller för hela landet och är en miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon.

Försörjningsstödets andra del består av faktiska skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa. Vad som är skäligt för dessa kostnader kan till exempel variera beroende på var och hur du bor.

Kommunens ansvar

Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Alla har därför rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen i den kommun där de bor eller vistas samt få sin sak prövad och avgjord genom ett formellt beslut.

Kommunens yttersta ansvar innebär att enskilda kan ha rätt till bistånd i akuta nödsituationer. Syftet med akut bistånd är primärt att avhjälpa akuta och oförutsägbara nödsituationer. Det är inte reglerat vad ett akut bistånd ska innehålla utan socialtjänsten gör en individuell bedömning av behov som är akuta i varje enskilt fall. Det kan exempelvis handla om ekonomiskt bistånd till mat, tillfällig logi, läkemedel eller hemresor inom eller utanför Sverige.

Andra huvudmäns ansvar inskränks inte med anledning av kommunens yttersta ansvar för den enskilde.

Vad kan du få ekonomiskt bistånd för

 • betala din hyra och elräkning,
 • köpa mat, kläder och hygienartiklar
 • betala andra kostnader såsom medicin, läkarbesök och tandvård.

Du är i första hand skyldig att göra vad du kan för att försörja dig och din familj.

Genom att göra en förenklad beräkning kan du själv ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivå för rätten till försörjningsstöd.  Se mer i Socialstyrelsens beräkningsverktyg.

Inför besöket

Du ska kunna styrka att det är du som ansöker om ekonomiskt bistånd genom att visa upp giltig ID handling. Meddela oss gärna innan besöket om du har särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till och planera för. Det kan exempelvis gälla behov av tolk eller alternativ kompletterande kommunikation.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan skyndsamt är det viktigt att:

 • Du lämnar in underlag som styrker uppgifter som du tar upp i din ansökan. Till exempel inkomstuppgifter, kvitto på betald hyra, el, barnomsorgsavgift, hemförsäkring, kopia på hyreskontrakt eller kvitton på medicin.
 • Du är inskriven på arbetsförmedlingen om du är arbetslös samt att du kan visa att du är aktivt arbetssökande genom att visa upp individuell handlingsplan och lista på sökta arbeten.
 • Du lämnar in ett giltigt läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga om du är sjuk.
 • Du lämnar in senaste självdeklarationen.
 • Du lämnar in kontoutdrag från alla banker som du är kund i, samt ekonomisk översikt på dina samtliga bankmedel.

Vid besöket kan du ta med dig ett ombud, biträde eller stödperson.

Inkomster och tillgångar

Dina inkomster och tillgångar påverkar din rätt till ekonomiskt bistånd. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd behöver du redovisa alla dina tillgångar, till exempel bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, bankmedel, aktier, obligationer och pensionssparande.

Du måste informera socialtjänsten om alla förändringar i dina inkomster och tillgångar så länge du får ekonomiskt bistånd.

Skulder och lån mm

Ekonomiskt bistånd beviljas som regel inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden har uppstått. Du kan också ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Det är viktigt att i första hand betala hyra, el, barnomsorg och annat som är absolut nödvändigt för dig och dina barn.

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt eller via ansökningsblankett.

E-tjänsten: Inloggning sker med hjälp av bank-ID. När du är inloggad följer du instruktionerna och de olika stegen i ansökan.

Du behöver redogöra för hushållets samtliga inkomster och utgifter, bifoga underlag som styrker dina uppgifter. Observera att du endast kan bifoga filer i PDF-format.

När ansökan är färdig så skickas den in digitalt. Om ni är två som söker tillsammans behöver medsökande också logga in för att godkänna ansökan med bank-ID, därefter kan ansökan skickas in.

Om det är en nyansökan så kommer du inom kort att kontaktas av en handläggare för att boka tid för utredningssamtal. Om din ansökan gäller en åter ansökan kontaktar din handläggare dig vid behov.

Du kan nu följ ditt ärende på Mina sidor. Där kan du kommunicera med din handläggare genom att skicka meddelanden, ta del av beslut och beslutsunderlag samt se beräkning.

Fyll i blanketten eller e-tjänsten och skicka in. Adress framgår på blanketten. Bifoga allt underlag som behöver finnas med.

 

Väntetider

Vi arbetar för att hantera ditt ärende skyndsamt och eftersträvar att

 • Erbjuda tid för ett första möte inom 5 arbetsdagar vid nyansökningar.
 • Meddela beslut i nya ärenden inom 10 arbetsdagar.
 • Meddela beslut i löpande ärenden inom 5 arbetsdagar.

Väntetiden kan påverkas av:

 • Hur många ärenden vi får in. Under perioden 22-31 i månaden är belastningen högre. Hantering av ansökningar som kommer in under den perioden kan bli fördröjd.
 • Om ansökan behöver kompletteras, om inte alla underlag som styrker uppgifterna i ansökan har lämnats in.
 • Om ansökan görs digitalt eller inte. Manuell hantering är mer tidskrävande vilket kan innebära fördröjd hantering.

Utredning

Ekonomiskt bistånd är behovsprövat. Innan beslut tas genomförs en utredning.

Utgångspunkten är att utredningen ska bedrivas i samråd med dig och med respekt för din självbestämmanderätt och integritet.

Vissa uppgifter kan vara nödvändiga att hämta in under utredningen för att kunna bedöma rätten till bistånd. Dessa uppgifter kan inhämtas även utan ditt samtycke. Det gäller exempelvis uppgifter om eventuella förmåner och ersättningar från Försäkringskassan, Arbetslöshetskassan, Skatteverket, CSN och Arbetsförmedlingen. Det kan också gälla allmänt tillgängliga uppgifter som har betydelse för rätten till ekonomiskt bistånd.

Beslut

Du underrättas så snart som möjligt när beslutet är taget. Om du önskar få beslutet skriftligt har du rätt till det.

För att du ska hinna få beslutet i tid inför månadsskifte eller är det viktigt att din ansökan kommer in i god tid och att den är komplett.

Är du missnöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, kan du överklaga det.

Oriktiga uppgifter eller felaktiga utbetalningar

Det är viktigt att du omgående kontaktar handläggare om du upptäcker att du lämnat oriktiga uppgifter eller att en utbetalning blivit felaktig.
Misstanke om bidragsbrott polisanmäls.

Spelproblematik?

Är du orolig för att någon i din närhet verkar ha problem med spel om pengar och behöver stöd och hjälp med att sluta?

Anmälan Barn och Unga – Mörbylånga kommun (morbylanga.se)

Anmälan Vuxen – Mörbylånga kommun (morbylanga.se)

Har du problem med spel om pengar och behöver hjälp att sluta, ta kontakt med oss.

Ansökan Barn och Unga – Mörbylånga kommun (morbylanga.se)

Ansökan Vuxen- Legitimering (funktionstjanster.se)

Telefontider Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd

Skicka e-post till vof@morbylanga.se

Just nu: Stängt

Ekonomiskt bistånd

vof@morbylanga.se

Viktoria Gustavsson Dimond, Enhetschef, Barn & Familj, Familjerätt & Familjehem, Vuxen & Försörjning

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-05-31 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp