Till innehåll på sidan

Anslutning till VA-nätet

Kommunens VA-verksamhet kan vid behov förse fastigheter med dricksvatten samt ta hand om både spill- och dagvatten. Om du vill ansluta din fastighet till någon eller samtliga av dessa tjänster behöver du göra en anmälan digitalt. Processen ser lite annorlunda ut beroende på om din fastighet ingår i ett så kallat verksamhetsområde eller inte.

Att ansluta inom ett verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt bestämt område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket Lagen om allmänna vattentjänster tillämpas. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Om din fastighet ingår i ett verksamhetsområde har kommunen en skyldighet att erbjuda fastigheten de vattentjänster verksamhetsområdet anger, samtidigt som du som fastighetsägare har en skyldighet att betala avgifter för vattentjänsterna. VA-verksamheten bygger ut sin anläggning fram till din fastighetsgräns och anvisar förbindelsepunkter strax utanför denna. Enskilda anläggningar godkänns i i regel inte inom verksamhetsområden.

Att ansluta utanför ett verksamhetsområde

Om din fastighet inte hör till ett verksamhetsområde kan det ändå finnas möjlighet att ansluta till de kommunala vattentjänsterna som avtalskund. Som avtalskund erbjuds du en förbindelsepunkt i närheten av vår befintliga anläggning och får sedan själv bekosta utbyggnaden av VA-ledningarna som krävs för att ansluta din fastighet.

Beroende på vilka förutsättningar som finns i området kan du som avtalskund nekas tillstånd till en eller flera tjänster. En anslutning måste vara rimlig och tekniskt möjlig samtidigt som tillräcklig kapacitet måste finns i befintliga VA-anläggningar.

Ansök om anslutning till vattentjänster

Om du ska bygga nytt hus eller vill ansluta en befintlig fastighet till någon av våra vattentjänster behöver du skicka in en ansökan till VA-verksamheten. Beroende på din fastighets förutsättningar kan du nekas eller få tillstånd att ansluta dig till kommunala vattentjänster, antingen som blivande kund inom ett verksamhetsområde eller som avtalskund. Ansök om anslutning till kommunala vattentjänster genom att använda vår e-tjänst.

OBS! Tänk på att du även är skyldig att kontakta oss i samband med nybyggnation av gästhus eller beboeliga attefallshus som innehar möjlighet för hygien och matlagning!

När ansökan är gjord

När vi får in en ansökan går vi igenom förutsättningarna för den enskilda fastigheten. Om ansökan godkänns av oss kommer en förbindelsepunkt upprättas och anvisas för respektive sökt vattentjänst. Förbindelsepunkten är den punkt där den kommunala VA-anläggningen övergår till privat. Alla ledningar innanför denna punkt är fastighetsägarens ansvar, oavsett förbindelsepunktens läge. Anvisandet sker per post och innefattar bland annat ett tillstånd, en förbindelspunktskarta och en faktura.

När anslutningsavgiften är betald

När anläggningsavgiften är betald och fastigheten är fysiskt ansluten till kommunens VA-anläggning ska du höra av dig till oss och meddela att du vill börja nyttja de nya vattentjänsterna. Om du ansluter till dricksvatten skall du då ha en monterad vattenmätarkonsol på en godkänd mätarplats. Det är i den konsolen som vi installerar vattenmätaren. Mer information om vattenmätare finns i länken nedan.

Boka uppsättning av vattenmätare

För att boka tid för uppsättning av vattenmätare ska du kontakta kommunens Servicecenter.

Servicecenter

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du mycket ansvar och många skyldigheter vidanslutning till kommunala vattentjänster. Du ansvarar bland annat för anläggningen som mellan förbindelsepunkterna och din bostad.

I kommunens allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 07) finns information om vad som gäller för dig som fastighetsägare i samband med anslutning till och användning av kommunala vattentjänster.

VA-lån

Om du som fastighetsägare inte kan finansiera anläggningsavgiften vid anslutning av kommunala vattentjänster är det möjligt att ansöka om ett VA-lån hos kommunen. Om ansökan beviljas tas en avbetalningsplan fram och anläggningsavgiften delbetalas i upp till tio år. För att en ansökan ska beviljas och en avbetalningsplan tas fram behöver ett flertal kriterier uppfyllas.

Läs mer om förutsättningarna för delbetalning och ansök om VA-lån i länkarna nedan.

Ersättning för onyttig VA-anläggning

Om din befintliga VA-läggning är nyare än tio år när du ansluts till den kommunala VA-anläggningen har du möjlighet att ansöka om ersättning för onyttig VA-anläggning. Det är endast spillvattenanläggningar som kan generera ersättning då vattenbrunnar inte anses bli onyttiga utan kan användas till annat.

Mer information om ersättning för onyttig VA-anläggning hittar du nedan.

Ansök om ersättning för onyttig VA-anläggning

Arbete pågår med att göra tjänsten digital. Tills vidare kan du höra av dig till kommunens VA-utredare.

Joel Bergman, VA-utredare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-04-23 Publicerad: 2023-05-10
Gå till topp