Till innehåll på sidan

Del av Ventlinge 7:62 med flera, centrala Grönhögen

Detaljplanen är i ett tidigt skede, innan samråd. I detta skede är fokuset att göra utredningar, för att få kunskap om platsens förutsättningar. Det handlar exempelvis om att undersöka markföroreningar.
Plangräns
Plangräns

Beslut om positivt planbesked fattades 2019-10-17 av samhällsbyggnadsnämnden.

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.

Utredningar

Det pågår förberedelser inför en ny detaljplan i centrala Grönhögen. Syftet med förberedelserna är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Sammantaget görs följande utredningar i samband med planarbetet för centrala Grönhögen.

  • Geotekniska analyser
  • Markföroreningsanalyser
  • Grundvattenanalyser
  • Dagvattenutredning
  • Kustskyddsutredning
  • Trafikutredning
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Utökade naturvärdesinventeringar
  • Kulturmiljöutredning

 

Platsanalys

Fram till april 2021 har detaljplanearbetet fokuserat på analysarbeten av olika slag. Analysarbetena syftar till att få kunskap om vilka förutsättningarna är inom planområdet. En platsanalys har gjort för att identifiera olika platskaraktärer inom planområdet och bedöma hur den fortsatta planeringen ska förhålla sig till dessa.

Provtagning av mark

Provtagningarna sker genom att en borrmaskin borrar sig ner i marken och tar upp prover som sedan inhämtas och analyseras. Resultat visar sedan om marken innehåller några föroreningar, vilket material marken består av i olika skikt med mera. Informationen är sedan ett underlag till den fortsatta planeringen av den centrala delen av Grönhögen.

Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar har gjorts under våren 2021 och ska utvecklas vidare. Inventeringar och inrapporteringar i artportalen konstaterar att det finns flera intressanta fåglar, insekter och växter inom området. Dessa tillgångar ska planeringen värna och om möjligt stärka.

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-02 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp