Till innehåll på sidan

Mark och exploatering

Mark- och exploatering (MEX) utvecklar och förvaltar kommunens markinnehav. Verksamheten jobbar för att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning. Detta genom strategiska markförvärv, planering och genomförande av nya bostads- och verksamhetsområden.  Vi förvaltar också kommunens markreserv.

Vad arbetar vi med?

Mark och exploatering leder arbetet med att genomföra översiktsplanens syfte. Det sker genom att planlägga och bygga ut infrastrukturen för nya bostäder och för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden et cetera. Vi planerar, leder och samordnar exploateringsprojekt på kommunal mark samt upprättar exploateringsavtal för genomförande av detaljplaner på privat mark.

Mark och exploatering säljer mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner.  Vi säljer fastigheter som inte längre behövs för kommunens egna behov.

MEX hanterar dessutom arrenden, servitut och andra fastighetsrättsliga upplåtelser på kommunal mark. Vi företräder också kommunen i lantmäteriförrättningar.

Markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör. Det ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett kommunägt markområde för bebyggande.

En markanvisning startas antingen av kommunen eller av en exploatör genom en intresseanmälan.

Lämna din intresseanmälan genom att mejla oss.

En intresseanmälan bör innehålla en översiktlig redogörelse för projektet med skisser.

Mörbylånga kommun har riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Det syftar till att skapa en tydlighet vid försäljning av kommunens mark och vid exploatering av privat mark.

Pågående projekt

Nytt verksamhetsområde i Färjestaden

Norr om Industrigatan i Färjestaden utvecklar MEX ett nytt verksamhetsområde. Projekteringen pågår och kommunens förhoppning är att färdiga tomter för företag ska finnas till försäljning under våren 2024. Anmäl gärna ditt intresse!

Småhustomter

Kommunen har ingen tomtkö. När kommunen har småhustomter till salu marknadsförs de av en upphandlad fastighetsmäklare, för närvarande Svensk Fastighetsförmedling i Färjestaden, via hemnet.se.

Kontakta vår Mark- och exploateringsavdelning

Är du intresserad av att köpa mark eller exploatera ett område som du redan äger, kontakt vår Mark- och exploateringsavdelning.

Mark och exploatering

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp