Till innehåll på sidan

Begrava sin häst

Om du vill begrava en häst hemma på din jordbruksfastighet är det ofta möjligt. För att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du följa vissa råd vid hantering och val av plats.

Välja plats och hantera hästen

Välj platsen med omsorg. Mer än en häst bör inte grävas ner på samma plats. Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl. Du får bara begrava din häst på en plats som kommunen bedömt möjlig och enligt de anvisningar du får.

Tänk på detta:

  • Nedgrävning ska ske så snart som möjligt efter att djuret har dött, innan förruttnelsen har börjat. Vid låga temperaturer kan en något längre tid accepteras (något enstaka dygn) om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 150 meter. Vid genomsläpplig jord (hög andel sand/grus) eller när marken lutar mot en dricksvattenbrunn kan avståndet behöva vara längre.
  • Avstånd till vattendrag, sjö eller kända dräneringsledningar bör vara minst 50 meter. Vid genomsläpplig jord (hög andel sand/grus) eller när marken lutar åt vattnet/brunnen kan avståndet behöva vara längre.
  • Nedgrävning får inte ske om grundvatten visar sig i den grävda graven. En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar. Se också till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen. Detta innebär att djurkroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. För en normalstor häst behövs en grav som är cirka 2 – 3 meter bred och cirka 2,5 meter djup.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst en meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.

Så här går det till

  1. Läs igenom råden för val av plats och hantering ovan. Utse utifrån detta en lämplig plats för nedgrävningen, eller några alternativa ställen.
  2. Fyll i anmälan och skicka in den till miljöenheten.
  3. Bifoga en karta enligt anvisningar på blanketten.

Miljöenheten undersöker om platsen är lämplig. Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller gör ett besök på platsen. Du får sedan en skrivelse där det står om platsen är lämplig och om det är något särskilt du behöver ta hänsyn till. För handläggningen av ärendet tar Miljöenheten ut timavgift enligt fastställd taxa.

Om du har en häst som har dött under en helg så begrav den enligt instruktionerna ovan och lämna in din ansökan i efterhand, så snart som möjligt. Tänk på rekommendationerna är styrande och finns av en anledning. Skulle det visa sig att platsen du väljer är olämplig kan du behöva hitta en ny plats.

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-06-04 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp