Till innehåll på sidan

Begrava sin häst

Om du vill begrava din häst hemma på din jordbruksfastighet är det ofta möjligt. För att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du följa vissa råd vid hantering och val av plats. Du behöver ansöka om platsen till miljöverksamheten.

Välja plats och hantera hästen

Välj platsen med omsorg. Mer än en häst bör inte grävas ner på samma plats. Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl. Du får bara begrava din häst på en plats som kommunen bedömt möjlig och enligt de anvisningar du får.

Tänk på detta:

  • Nedgrävning ska ske så snart som möjligt efter att djuret har dött, innan förruttnelsen har börjat. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras (något enstaka dygn) om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 150 meter. Vid genomsläpplig jord (hög andel sand/grus) eller när marken lutar åt vattnet/brunnen kan avståndet behöva vara längre.
  • Avstånd till vattendrag, sjö eller kända dräneringsledningar bör vara minst 50 meter. Vid genomsläpplig jord (hög andel sand/grus) eller när marken lutar åt vattnet/brunnen kan avståndet behöva vara längre.
  • Nedgrävning får inte ske om grundvatten visar sig i graven. En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar. Se också till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen. Detta innebär att djurkroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. För en normalstor häst behövs en grav som är cirka 2 – 3 meter bred och cirka 2,5 meter djup.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst en meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.

Så här går det till

  1. Läs igenom råden för val av plats och hantering ovan. Utse utifrån detta ett lämpligt ställe för nedgrävningen, eller några alternativa ställen.
  2. Fyll i ansökan och skicka in den till miljöverksamheten.
  3. Bifoga en karta enligt anvisningar på blanketten.

Miljöverksamheten undersöker om platsen är lämplig i det digitala kartsystemet. Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller gör ett besök på platsen. Du får sedan en skrivelse där det står om platsen är lämplig och om det är något särskilt du behöver ta hänsyn till. För handläggningen av ärendet tar Miljöverksamheten ut timavgift.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp