Till innehåll på sidan

Köldmedier

Köldmedier är olika typer av ämnen som finns i kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser, som kan påverka klimatet.

Vilka regler gäller?

För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med f-gaser.

Reglerna gäller för dig som driver yrkesmässig verksamhet, inte för privatpersoner.

Du som är registrerad ägare och operatör hos en verksamhet med en köldmedieanläggning med f-gaser måste följa ett antal bestämmelser när det gäller installation, kontroll och rapportering av anläggningen.

Läckagekontroll

Som verksamhetsutövare har du en skyldighet att regelbundet utföra läckagekontroll på utrustning innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Kontrollerna ska ske inom ett bestämt tidsintervall enligt följande:

Mängd Koldioxidekvivalenter (CO2e)

Läckagekontroll

5 ton CO2e eller mer1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett system som varnar för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Observera att kontrollen av läckage måste göras inom det utsatta intervallet och utföras av ett certifierat företag och av en certifierad tekniker.

Alla företag och personal som har ett certifikat för f-gas-hantering finns registrerade hos Incert.

Årsrapportering

Enligt den svenska förordningen (2016:1128) om flourerande växthusgaser, har verksamhetsutövaren en skyldighet att lämna in en årsrapport om man har en anläggning där den sammanlagda mängden f-gaser är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Rapporten ska lämnas in till miljöverksamheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som kontrollen utförts.

Tänk på att all utrustning innehållandes 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer behöver kontrolleras årligen. Detta gäller även om anläggningen i sig inte omfattas av kravet på årsrapportering. Dokumentation över utförda kontroller ska sparas i minst fem år och kunna uppvisas på begäran av miljöverksamheten.

Installation av ny anläggning och byte av köldmedium

Miljöverksamheten ska informeras i god tid innan en installation av ny utrustning, eller vid omvandling av befintlig utrustning, om utrustningen innehåller f-gaser motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Informationen ska lämnas för att miljöverksamheten ska ha möjligheter att ha synpunkter på valet av teknik och köldmedium.

Anmälningsblankett finns hos certifierade kylföretag.

Kom ihåg att du är skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har minst miljöpåverkan när du köper ny utrustning. Det kan till exempel gälla vilken mängd eller typ av köldmedier anläggningen har och hur mycket el den förbrukar.

Skrotning

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett riktigt sätt. Ska hela anläggningen skrotas behöver du lämna in ett skrotningsintyg till miljöverksamheten. Är det bara enstaka utrustning som skrotas räcker det med att redovisa detta på kommande årsrapport.

Miljösanktionsavgift

I vissa fall kan det bli aktuellt med en miljösanktionsavgift, det kan bero på att:

  • Anmälan/ändring av installation av ny anläggning för köldmedia har uteblivit
  • kraven på register inte har uppfyllts
  • kontroller inte har utförts inom utsatt tidsram
  • rapporten lämnas in för sent
  • personen och/eller företaget som utförde kontrollen saknade giltigt certifikat

Avgifter

Miljöverksamheten tar ut en avgift för hantering och registrering av årlig köldmedierapport i enlighet med Mörbylånga kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Lagstiftning

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 842/2006.
  • Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
  • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

 

Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen står bakom en webbplats med information som du kan ha nytta av:

Kontakta annars ditt kylserviceföretag eller miljöverksamheten i Mörbylånga kommun om du har frågor om vad som gäller och gällande regelverk.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp