Till innehåll på sidan

Del av Ventlinge 7:62, Nybovägen

Planförslaget möjliggör för nya bostäder, som består av låg bebyggelse. Planen har varit ute på samråd, för att ge information och få in synpunkter. Nytt tillfälle att lämna synpunkter är vid granskningen.
Plangräns
Plangräns

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av parhus, radhus samt fristående enbostadshus. Planen ska möjliggöra anläggande av förskola och ha god tillgänglighet till det övriga samhället.

Planområdet är beläget sydost om Grönhögens hamnområde, väster om väg 136. Drygt 370 meter från Grönhögens hamn. I norr avgränsas planområdet av Syrenvägen och i söder av Nybovägen. Planområdet omfattar ca 2,7 hektar.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Processen för detaljplan. Planen är under samråd.
Processen för detaljplan. Planen är under samråd.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 21 april 2022, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Detaljplanen har varit ute på samråd (2022-10-31 – 2022-11-30). Nästa tillfälle att lämna synpunkter vid granskningen.

Utredningar

Sammantaget görs följande utredningar i samband med planarbetet för Grönhögen.

  • Geotekniska analyser
  • Markföroreningsanalyser
  • Grundvattenanalyser
  • Dagvattenutredning
  • Kustskyddsutredning
  • Trafikutredning
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Utökade naturvärdesinventeringar
  • Kulturmiljöutredning

Platsanalys

Fram till april 2021 har detaljplanearbetet fokuserat på analysarbeten av olika slag. Analysarbetena syftar till att få kunskap om vilka förutsättningarna är inom planområdet. En platsanalys har gjort för att identifiera olika platskaraktärer inom planområdet och bedöma hur den fortsatta planeringen ska förhålla sig till dessa.

Provtagning av mark

Provtagningarna sker genom att en borrmaskin borrar sig ner i marken och tar upp prover som sedan inhämtas och analyseras. Resultat visar sedan om marken innehåller några föroreningar, vilket material marken består av i olika skikt med mera. Informationen är sedan ett underlag till den fortsatta planeringen av den centrala delen av Grönhögen.

Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar har gjorts under våren 2021 och ska utvecklas vidare. Inventeringar och inrapporteringar i artportalen konstaterar att det finns flera intressanta fåglar, insekter och växter inom området. Dessa tillgångar ska planeringen värna och om möjligt stärka.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-16 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp