Till innehåll på sidan

Oljeavskiljare

Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja eller oljehaltigt vatten måste det finnas en oljeavskiljare installerad. Anmälan om oljeavskiljare görs till Miljö- och byggnadsnämnden.

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalken ska en verksamhetsutövare eller den som gör en åtgärd ha kunskaper om påverkan på miljön. De ska skydda och  motverka en negativ miljöpåverkan.

En verksamhetsutövare måste installera oljeavskiljare om sådan behövs. Oljeavskiljaren måste alltid vara rätt dimensionerad och kontrollerad och tömmas vid behov. Verksamhetsutövaren ska på begäran kunna visa detta för kommunens tillsynsmyndighet.

Anmälan om oljeavskiljare ska lämnas in till Miljö- och byggnadsnämnden. Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken är byte eller installation av oljeavskiljare också anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

Verksamheter som kan behöva ha en oljeavskiljare är bland annat:

  • Bensinstationer
  • Verkstäder
  • Fordonstvättar
  • Gör-det-själv-hallar
  • Vissa industrier
  • Servicehallar
  • Kompressorrum med golvavlopp
  • Garage och parkeringsytor

I en oljeavskiljare fångas rester av mineralolja, bensin och andra ämnen upp i en särskild behållare.  Oljeavskiljaren ska inte ses som en reningsanläggning utan som ett skydd mot utsläpp av mineralolja. Olja som släpps ut via spillvatten- eller dagvattenätet smutsar ner sjöar, vattendrag och grundvatten och kan störa funktionen i reningsverken.

Du som planerar en verksamhet eller t.ex. ska bygga ett garage där det kan uppstå oljespill bör i första hand överväga att inte ha någon golvbrunn över huvud taget eftersom det alltid medför en risk för utsläpp. Mindre vattenmängder kan man låta avdunsta från golvet, moppas upp eller sugas upp med våtsug. Tydliga olje-/kemikaliespill bör tas bort med lämpligt saneringsmedel och hanteras som farligt avfall. Tvättvatten får inte hällas i avloppet eller till dagvattenbrunnar.

I ett reningsverk kan endast vatten från hushåll och avloppsvatten renas. VA-huvudmannen kan stänga av vattnet för en verksamhet som överskrider halterna av föroreningar upptagna i allmänna bestämmelser för vatten- och avloppstjänster för verksamheter (ABVA). Förorenaren  kan bli skyldig att betala för skador på reningsanläggning och miljö.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-02-13 Publicerad: 2023-09-25 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp