Till innehåll på sidan

Hemtjänstinsatser

En prövning kring dina behov görs utifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. Utredning och bedömning görs av biståndshandläggare. Insatser kan beviljas för dig som äldre samt dig över 18 år som bedöms vara i behov av hemtjänst för att klara den dagliga livsföringen. Vägledande i och för vårt arbete är inflytande, delaktighet och trygghet.

Du som har behov av stöd och hjälp behöver ansöka om det och efter det görs en bedömning.

Du hittar hur du ansöker via Biståndshandläggning Äldreomsorg

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-354 75 50.

Arbete inom hemtjänsten

Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består i att ge vård och omsorg. Det sker utifrån dina behov som du har fått biståndsbedömt och personalen har ett rehabiliterande förhållningssätt. Rehabiliterande förhållningssätt betyder att det ingår i personalens arbetsuppgifter att motivera, uppmuntra och stödja dig i att göra det du klarar av själv.

All personal ska gå och genomföra Svenskt demenscentrums ”Stjärnmärkts utbildning”. Det innebär att all personal i hemtjänsten får utbildning inom demensvård och verktyg för att bemöta varje individ på rätt sätt.

Nattpatrull

Nattpatrullen finns för dig som har behov av omvårdnadsinsatser på kvällar och nätter. Nattpatrullen utför planerade besök samt svarar på larm under kvällar och helger från dig som har trygghetslarm.

Enhetschef i hemtjänsten

Enhetschefen ansvarar för att planera och leda samt utvärdera och utveckla verksamheten. Tillsammans med medarbetarna verkar de för en god arbetsmiljö och för utveckling av nya arbetsformer för att möta framtidens krav. Enhetschefen har ett övergripande budgetansvar samt följer upp och utvärderar verksamheten och insatserna.

Kontaktperson

När du blivit beviljad hemtjänst kommer du att få en eller flera kontaktpersoner som har ett särskilt ansvar för att sköta kontakten med dig. Kontaktpersonerna är personal i den hemtjänstgrupp du tillhör och kommer även att utföra många av de besök som planeras in hos dig.

Genomförandeplan

Kontaktpersonerna kommer att tillsammans med dig skriva en genomförandeplan. I din genomförandeplan beskrivs på vilket sätt just du vill ha dina insatser utförda. Samt om det är något speciellt som är viktigt för dig som övrig personal behöver veta. När det kommer ny personal eller om någonting förändras innebär det att personalen vet hur du vill ha dina insatser utförda, genom att de läser genomförandeplanen.

Trygghet och säkerhet

Det är viktigt att du känner dig trygg med personalen i hemtjänsten. All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt och följer bestämmelser om sekretess. Om vi har en planerad insats hos dig och du inte är hemma har vi rutiner för detta. Personal bär namnskyltar och arbetskläder. Personal använder telefon som ett arbetsredskap. Där finns dokumentation, information om dina insatser och digital nyckelhantering för att kunna låsa/låsa upp hos dig.
Om personal uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller risk för ett missförhållande har de en skyldighet att anmäla, syftet är att skydda dig och för att det inte ska inträffa igen.

Kontinuitet

Det lyfts ofta fram att det som äldre värderar mest när det gäller kvaliteten i hemtjänsten är att det är samma personer som kommer. Samt att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet.

Det kan vara bra att ha i åtanke att om du behöver hjälp flera gånger om dagen eller med många olika sysslor kan flera olika personer behöva besöka dig. Ingen personal kan jobba hela tiden eller göra alla typer av uppgifter. Men självklart ska antalet personer som besöker dig vara rimligt i relation till dina behov.

Mörbylångamodellen har gett goda resultat på flera sätt, inte minst gällande kontinuiteten. Flera faktorer kan spela in i kontinuiteten, exempelvis från personalperspektiv kan det vara perioder av hög sjukfrånvaro eller vård av barn, det kan vara möten och utbildningstillfällen för personal som påverkar resultatet. Därav kan statistiken bli mer rättvis om du ser den över en längre period.

Phonirolås

Har du insatser i hemmet, exempelvis trygghetslarm eller hemtjänst, krävs montering av en digital låsenhet på insidan av ytterdörren. Låsenheten ger inga skador på dörren. Du använder din nyckel som vanligt och låsenheten påverkar inte ditt vanliga lås.

Låsenheten är enbart till för att behörig omvårdnadspersonal ska kunna låsa upp dörren med sina mobiltelefoner vid ett larm från dig eller vid hemtjänstbesök om du inte kan öppna dörren själv. En nyckel kommer behöva lämnas till dörren, denna låser vi in i ett nyckelskåp och används av personal endast om tekniken i den digitala låsenheten skulle sluta fungera.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett sätt gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda händelser – dygnet runt.

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt när det finns behov av hjälp och stöd, till exempel vid en fallolycka eller annan medicinsk orsak. När du larmar får du röstkontakt med larmcentralen som i sin tur kontaktar hemtjänstpersonalen som kommer och hjälper dig.

Ansöka om trygghetslarm

Du har möjlighet att ansöka om trygghetslarm som enskild insats eller som ett komplement till annat stöd i hemmet. Du betalar en engångsavgift för trygghetslarmet vid installation samt en avgift varje månad.

Digital tillsyn

Digital tillsyn, en insats som innebär att en kamera sätts upp i ditt hem och används för att göra en tillsyn via dator, istället för en fysisk tillsyn av personal.

Hur fungerar digital tillsyn?

 • Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs enligt biståndsbeslut. I övrigt är den alltid avstängd. Inga ljud hörs från kameran men en liten lampa blinkar grönt när tillsynen görs.
 • All tillsyn registreras med tidpunkt, hur länge tillsynen varat samt vem som har gjort tillsynen. Det är ett fåtal av personalen som har behörighet att göra tillsynerna.
 • Om personalen inte kan se dig i kameran kommer en ny tillsyn att göras efter cirka 15 minuter. Om du fortfarande inte syns via kameran kommer personal hem till dig.
 • Det går inte att spara eller lagra bilder, ljud eller filmmaterial från kameran.

Fördelar med digital tillsyn

 • Är du lättväckt undviker du att få din sömn störd.
 • Risken för fallolyckor minskar då sömnen inte störs.
 • Du får samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid fysisk tillsyn, men du kan fortsätta vara ostörd i ditt hem.

Så får du tillgång till digital tillsyn

Från och med hösten 2019 erbjuds alla vårdtagare med biståndsbeslut på digital tillsyn i första hand framför fysisk tillsyn. Hur ofta den sker beror på vad du fått beviljat från din biståndshandläggare. Ifall det blir strömavbrott eller om kameran inte fungerar kommer istället personal hem till din bostad.

Kostnaden för tillsyn via kamera ingår i din maxtaxa till övriga insatser, har du enbart tillsynsbesök med eller utan kamera debiteras du för den utförda tiden. Du kan avbryta den digitala tillsynen när som helst genom att meddela din biståndshandläggare, som du även kan kontakta vid frågor.

Handla hemma

Mörbylånga kommun har två olika rutiner för insatsen handla hemma beroende på vilken hemtjänstgrupp du tillhör. Detta gäller när du fått insatsen beviljad:

 1. För dig som bor i Degerhamns hemtjänstområde finns ett samarbete med ICA Nära i Grönhögen. Personalen i hemtjänsten hjälper dig att skriva en inköpslista som sedan lämnas till affären på avtalad dag utav personalen. Varje vecka sker leveranser ut till dig en specifik dag, mer information kan du få utav personalen i hemtjänsten.
 2. För övriga hemtjänstområden finns ett samarbete mellan hemtjänsten och ICA Kvantum i Färjestaden gällande plock och pack utav dagligvaror.

Det här krävs av dig

 • Du måste ha ett aktivt ICA-kort
 • Du bestämmer själv betalningssätt, exempelvis VISA/Mastercard eller faktura
 • Kortuppgifter läggs in vid ett tillfälle, all personal behöver inte ha tillgång till bankkort och koder

Så går det till

 • Din beställning gör du tillsammans med hemtjänstpersonalen
 • Butiken packar enligt din handlingslista, betalning enligt överenskommelse
 • Handling sker enligt schema beroende på din bostadsort
 • Kylbil används vid leverans för att säkerställa varornas skick
 • Leverantören är en personal som arbetar i kommunen
 • Leverantören kommer att behöva gå in och lämna varor även om du inte är hemma, det kommer iså fall att dokumenteras och meddelas till din hemtjänstpersonal
 • Frysvaror som behöver ompaketeras till mindre paket läggs i kylskåp och tas omhand av dig eller hemtjänstpersonal, annat kan läggas i frysskåp. Leverantören meddelar hemtjänstpersonal om något ska tas omhand senare utav dem.

Bereda måltid- insats

Med insatsen Bereda måltid kan du antingen få hjälp av hemtjänstpersonalen att laga inhandlad mat i hemmet eller kan du beställa färdiga matportioner från kommunens kostenhet.

Det finns två alternativ för insatsen Bereda måltid

 1. Du handlar enligt rutinen handla hemma, du får din beställning levererad hem. Personal kan då vara dig behjälplig att laga mat efter vad du inhandlat.
 2. Maten lagas i köket på Äppelvägens särskilda boende och levereras levereras kyld till ditt hem.

Så fungerar beställning och leverans av färdiglagad mat

Hemtjänstpersonalen är dig behjälplig att välja mellan olika måltidsalternativ i en app två veckor i förväg. Maten levereras kyld till ditt hem.

Så går det till

 • Beställning av mat i appen sker två veckor i förväg. Det finns minst fem alternativ att välja bland.
 • Kostnaden är 65 kronor per portion och du betalar på samma sätt du betalar dina avgifter för hemtjänstinsatser.
 • Maten levereras till ditt hem två dagar i veckan utav kostenheten.

Mörbylångamodellen

Under hösten 2021 startade social omsorg ett pilotprojekt som siktar på att skapa en mer personcentrerad vård för dig och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Bakgrunden till projektet var att medarbetare och chefer i hemtjänsten signalerade att det fanns ett behov av att organisera hemtjänsten på ett annorlunda sätt. Detta för att kunna möta omsorgstagarnas behov i en större utsträckning men även för att bli mer resurseffektiva och skapa en mer hållbar arbetsmiljö.

Läs mer om Mörbylångamodellen via länken:

Utförare av hemtjänst

Mörbylånga kommun har beslutat om valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det betyder att privata företag har möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst. I dagsläget finns det ingen privat utförare som ansökt, blivit godkänd och har ett aktivt avtal med kommunen.

Kommunens hemtjänst har kvar ansvaret för trygghetslarm samt alla insatser på natten mellan klockan 22.00 och 07.00.

Är du privat utförare och vill veta mer om hur du ansöker? Följ länken till LOV.

För mer information kontakta oss via e-post.

Stöd till dig som anhörig

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Du som stödjer en närstående kan få stöd, råd och avlastning genom kommunen.

Enhetschefer hemtjänsten

Kontaktuppgifter till enhetschefer inom hemtjänsten.

Greger Lilliebladh, Vik Enhetschef Mörbylånga Inne och Ute

Jenny Westerlund, Enhetschef hemtjänst Färjestaden Söder och Väster

Jens Jonsson, Enhetschef hemtjänst Färjestaden city inre och yttre, bemanningspool ÄO

Joakim Östh, Enhetschef hemtjänst Färjestaden norr,öst och nattpatrullen

Johanna Mellborg, Enhetschef Degerhamn Norr och Söder

Sofi Ludvigsson Ferm, Verksamhetschef Äldreomsorg

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2024-04-24 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp