Till innehåll på sidan

Personuppgifter och GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du som registrerad får information när dina personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av Mörbylånga kommun när uppgifterna samlas in, men även när du begär det. GDPR anger vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas dig som registrerad. 

Så använder kommunen dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, till exempel adress, telefonnummer eller personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att till exempel säkerställa en säker identifikation tillsammans med ett giltigt ändamål.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att hämtas från dig som registrerad, eller från externa myndigheter/utförare. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter måste vara giltig. Exempel på rättslig grund är rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt Mörbylånga kommuns gallringsrutiner.

Vem kan se dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar om dig kan vid behov komma att delas inom organisationen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att skicka e-post till gdpr@morbylanga.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till  Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden och revisorerna i Mörbylånga kommun med organisationsnummer 212000-0704.

Kontakt

Kontakta dataskyddsombud och dataskyddssamordnare

Ulf Gustavsson, Utredare central administration

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-06-10 Publicerad: 2023-05-17 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp