Till innehåll på sidan

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder. Det finns olika stödformer, här berättar vi mer om insatser och boendeformer.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Personlig assistans

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt dig. Du som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med ett eller flera av dina grundläggande behov. Med grundläggande behov avses

1. andning,
2. personlig hygien,
3. måltider,
4. av- och påklädning,
5. kommunikation med andra,
6. stöd som du behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att du fysiskt skadar dig själv, någon annan eller egendom, och
7. stöd som du behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för ditt liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för din fysiska hälsa.

Du som har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov kan även få dina övriga behov tillgodosedda genom denna insats om de inte tillgodoses på annat sätt.

Vem kan få personlig assistans

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om personlig assistans. Efter dagen du fyller 66år kan du inte längre ansöka om personlig assistans.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en biståndshandläggare som utreder om du har rätt till personlig assistans. Biståndshandläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller arbetsterapeut. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om det vid utredningen visar sig att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka anmäler biståndshandläggaren detta till Försäkringskassan. En handläggare på Försäkringskassan utreder då om du kan ha rätt till assistansersättning.
Det går också bra för dig att ansöka direkt till Försäkringskassan. Då ansöker du om assistansersättning. Ansökningsblankett och information hittar du på Försäkringskassan.

Om jag inte får personlig assistans

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får personlig assistans, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din biståndshandläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Kan jag välja vem som ger mig hjälpen?

Du kan fritt välja den assistansanordnare du vill anlita. Du skriver ett avtal med den du väljer och ni gör tillsammans en planering för hur din personliga assistans ska genomföras. Verksamhet som bedriver personlig assistans måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan också välja att själv vara arbetsgivare för dina assistenter. Då görs en anmälan till IVO.

Du kan även välja Mörbylånga kommun som utförare.

För dig som redan har personlig assistans

Du som redan har beslut om personlig assistans från kommunen eller assistansersättning från Försäkringskassan kan vid tillfälliga behov få utökning av ditt beslut. Det här gäller dig som är under 66 år. Du ansöker om detta hos kommunen.

Ledsagarservice

Du som behöver hjälp/stöd att delta i samhällsgemenskapen och/eller ta dig till och från aktiviteter kan ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice gör det möjligt för dig att besöka vänner, delta i kulturliv och fritidsaktiviteter så som promenader eller aktiviteter som du annars inte skulle kunna genomföra eller vara delaktig i. Ledsagarservice är i huvudsak avsedd för aktiviteter av vardaglig karaktär i närmiljön.

Vem kan få ledsagarservice

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om ledsagarservice.

Vad kostar ledsagarservice?

Insatsen ledsagarservice är kostnadsfri. Du bekostar och anordnar själv transport till och från aktiviteter samt omkostnader för dig själv och din ledsagare.

Biträde av Kontaktperson

Om du har ett litet kontaktnät eller saknar anhöriga och har svårt med sociala kontakter kan du ha rätt till en kontaktperson. En kontaktperson kan beskrivas som en fritidskompis som du kan träffa och göra fritidsaktiviteter med. En kontaktperson kan hjälpa/stödja dig delta i olika aktiviteter och att utöka ditt sociala nätverk.

Vem kan få biträde av kontaktperson

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om kontaktperson.

Vad kostar biträde av kontaktperson?

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med insatsen.

Hur kan en träff med en kontaktperson se ut?

Du och din kontaktperson kommer överens om var eller när ni ska träffas och vad ni ska hitta på tillsammans. Ni bestämmer om det passar bättre att ses på dagen eller kvällen och om det ska ske på vardagar eller helger. Ni kan utföra olika aktiviteter som till exempel att ta en fika eller gå på bio.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är ett stöd för dina anhöriga som har behov av avlastning för att uträtta ärenden eller aktiviteter utanför hemmet. En avlösare tar tillfälligt över omvårdnaden om dig från anhörig.

Avlösning kan vara en förutsättning för att dina föräldrar ska kunna ägna sig åt dina syskon eller resa bort. Tillgången till avlösning kan också vara en förutsättning för att dina föräldrar ska kunna delta i en utbildning och få information om exempelvis behandling utan att du följer med.

Avlösarservice kan också ges till anhöriga eller föräldrar vars vuxna barn fortfarande bor kvar i föräldrahemmet. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Vem kan få biträde av avlösarservice i hemmet?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om avlösarservice i hemmet.

Vad kostar avlösarservice i hemmet?

Insatsen är kostnadsfri.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att du under en kortare eller längre tid, tillfälligt eller regelbundet vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller deltar i lägervistelse. Insatsen kan syfta till att du ska få miljöombyte och rekreation. Att dina anhöriga kan ges möjlighet till avlastning eller förberedelse för dig att flytta till eget boende och utvecklas personligen.

Vem kan få korttidsvistelse utanför det egna hemmet?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Vad kostar korttidsvistelse utanför det egna hemmet?

Insatsen är kostnadsfri. Skäliga avgifter får tas ut för måltidskostnader, samt för kostnader i samband med aktiviteter som genomförs under korttidsvistelsen.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar de regelbundet emot dig i sitt hem. Hur ofta och hur länge du bor hos dem beror på dina behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge dig stöd utifrån dina behov. Till exempel ge dig ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos dig. I det kan ingå att du får stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att de lyssnar till dina synpunkter och önskemål. De behöver ha kontakt med socialtjänsten och ibland med dina föräldrar. Som kontaktfamilj har de tystnadsplikt.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

Insatsen korttidstillsyn syftar till att ge dig särskild tillsyn före och efter skolan samt under lov och studiedagar.  Riktar sig till dig som ung som inte längre har rätt till fritidsverksamhet enligt 14 kap. 7 skollagen (2010:800), när dina föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Skolan har ansvar att erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år du fyller 13 år. Insatsen kan vara aktuell till och med avslutade gymnasiestudier.

Vem kan få korttidstillsyn?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Vad kostar korttidstillsyn?

Korttidstillsynen är kostnadsfri. Du står själv för kostnaden av måltider när du vistas på fritidshemmet.

Labyrinten i Färjestaden

Verksamheten finns på Labyrinten i Färjestaden, här kan du vara från ett upp till fjorton dygn per månad, beroende på ditt beslut från handläggaren.
Vi försöker forma verksamheten efter dina och de andras behov och intressen. Vi pysslar, ritar, lyssnar på musik och spelar spel. Vi pratar, lagar mat och tillbringar tid utomhus. Verksamhetens lokal är inredd så den ska kännas hemlik i miljön.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

För dig, barn eller ungdom, som inte kan bo hos dina föräldrar trots olika stödåtgärder. Bostad i en annan familj eller bostad med särskild service för barn och ungdomar kan då vara ett alternativ. Boende för barn och ungdom enligt LSS ska vara frivilligt valt och i förhållande till ditt hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Rättigheten avser dig fram till det år du fyller 18 eller fram till dess att din skolgång upphör. Ett övervägande bör göras för dig som fyllt 18 år om det istället är lämpligt med bostad med särskild service för vuxna. Ingen nedre åldersgräns gäller för boende med särskild service.

Skola på annan ort

Om du beviljas en utom kommunal gymnasieskola kan du också ha rätt till bostad med särskild service för barn och ungdomar, 9 § p 8 LSS, trots ett mindre omfattande stöd-, omvårdnads- och servicebehov.

Omsorg och omvårdnad

Omsorg och omvårdnad ingår i insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar. I omsorgen ingår att stödja och hjälpa dig med dagliga personliga behov som du kan ha svårt att klara självständigt.

Kultur och fritid

I bostad med särskild service ingår även kultur- och fritidsverksamhet, vilket ska bidra till att bredda ditt sociala nätverk. Inom bostaden ska du ges stöd så att dina intressen och önskemål tas tillvara. Du ska få möjlighet att utveckla ett varierat socialt nätverk. Samt ta del av, eller själv utöva kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds både inom den kommunala organisationen och i samhället för övrigt.

Utföraren ska bistå dig med planering för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Det är verksamhetens ansvar att resurser fördelas på så sätt att den enskildes behov av kultur och fritid tillgodoses i enlighet med uppdraget.

Vem kan få boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Vad kostar boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet?

Insatsen är kostnadsfri. Kommunen har rätt att ta ut en skälig kostnad för logi. Om du är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än ditt eget med stöd av denna lag. Är dina föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

För dig som vuxen med funktionsnedsättning som har behov av personalstöd eller särskild anpassad bostad. Då kan Bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna vara ett alternativ. Insatsen inkluderar tre huvudformer av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad. Bostaden ska vara personligt anpassad och i anslutning till boendet ska det ordnas professionellt stöd och service du behöver. Personal arbetar med att stödja och handleda dig utifrån ett socialt, pedagogiskt och psykosocialt perspektiv. Ditt behov av stöd och service ligger till grund för val av bostadsform.

Omsorg och omvårdnad

I insatsen servicebostad och gruppbostad ingår omvårdnad. I omsorgen ingår att stödja och hjälpa dig med funktionsnedsättning med dagliga personliga behov som du kan ha svårt att klara självständigt.

Beskrivning av innehållet i servicebostad

Med servicebostäder menas bostäder där du har tillgång till gemensam service, larm och stöd av fast anställd personal. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina och de andra boendes behov och ligger oftast i samma hus eller i kringliggande hus. Serviceboende kan för dig med en funktions-nedsättning vara en lämplig mellanform av bostad. Ett mellanting av ett självständigt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Hälso- och sjukvård ingår i insatsen servicebostad.

Beskrivning av innehållet i gruppbostad

Med gruppbostad avses ett fåtal bostäder intill gemensamma lokaler och där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Där närvaro av personal mer eller mindre dygnet runt är nödvändig. Hälso- och sjukvård ingår i insatsen gruppbostad.

Beskrivning av innehållet i annan särskilt anpassad bostad

En ”annan särskilt anpassad bostad för vuxna” är en bostad med viss grundanpassning. Till skillnad mot gruppbostad och servicebostad ingår inte fast bemanning. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter. Bostaden ingår alltid i insatsen. Om personen redan har en egen bostad som behöver anpassas får den enskilde ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Kultur och fritid

I bostad med särskild service ingår även kultur- och fritidsverksamhet, vilket ska bidra till att bredda ditt sociala nätverk. Inom bostaden ska du ges stöd så att dina intressen och önskemål tas tillvara. Du ska få möjlighet att utveckla ett varierat socialt nätverk. Samt ta del av, eller utöva kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds både inom den kommunala organisationen och i samhället för övrigt.

Utföraren ska hjälpa dig med planering för att kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. Det är verksamhetens ansvar att resurser fördelas på så sätt att dina behov av kultur och fritid tillgodoses i enlighet med uppdraget.

Vem kan få bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna.

Vad kostar bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna?

Insatsen är kostnadsfri. Kommunen har rätt att ta ut en skälig kostnad för logi, avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att du får behålla tillräckligt med pengar för dina personliga behov.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är för dig som är i yrkesverksam ålder och som inte förvärvsarbetar eller studerar. Syftet med insatsen är att bidra till din personliga utveckling. Att öka din delaktighet i samhället, genom aktiviteter med habiliterande inriktning och stimulerande uppgifter.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om daglig verksamhet. Om du tillhör lagens personkrets 1 eller 2 har du rätt till daglig verksamhet om du är i yrkesverksam ålder och inte förvärvsarbetar eller studerar. Detta innebär att du har möjlighet/rätt att vara kvar i daglig verksamhet i enighet med allmänna pensionsregler. Tillhör du personkrets 3 kan du ansöka om dagverksamhet enligt socialtjänstlagen.

Vad kostar daglig verksamhet?

Insatsen daglig verksamhet är kostnadsfri. Du betalar själv för resor, lunch och fika. Du har möjlighet att ta med dig matlåda.

Ersättning?

Du som närvarar på den dagliga verksamheten får en mindre ersättning kallad habiliteringsersättning eller HAB-ersättning. Ersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsvariation (OFV)

Sanna Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef bistånd

Enhetschefer verksamheter

Verksamheter inom omsorgen av personer med funktionsvariation (OFV).

Dennis Johansson, Enhetschef OFV

Per Lindgren, Enhetschef OFV

Emma Lundberg, Enhetschef OFV

Torborg Karlsson, Enhetschef bemanningen

Martin Wahlström, Enhetschef OFV

Sandra Olsson, Enhetschef OFV

Åsa Solberg, Enhetschef OFV

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFV (Omsorg om personer med funktionsvariation)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-07-11 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp