Till innehåll på sidan

Stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap. Att de får leva som andra och medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Här berättar vi mer om insatser och boendeformer för dig med en psykisk funktionsnedsättning.

Ansöker om insatser gör du under Biståndshandläggning LSS (och SoL).

Boendestöd

Boendestöd är en stödform för dig över 18 år som har en psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller tillhör personkrets 1 § 1 LSS som gör att du har svårt att få vardagen att fungera.

Stödet ges av särskilda boendestödjare, som ger dig stöd så att du själv kan möta och hantera vardagslivets olika situationer. Att göra olika saker tillsammans är därför en viktig del i stödinsatserna. Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter ute i samhället.

Boendestödet är anpassat efter dina behov för att du ska få en förbättrad livssituation. Stödet ska vara flexibelt, individuellt och bygga på kontinuitet.

Vem kan få boendestöd?

Du ska vara över 18 år och ha en psykisk funktionsnedsättning. Du ska ha väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa begränsningar ska ha funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna kan vara både mindre allvarliga psykiska problem eller mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Din psykiska ohälsa eller din funktionsnedsättning ska vara dokumenterat och styrkt via legitimerad läkare eller legitimerad psykolog. Om du tillhör personkrets 1§ 1 LSS, kan du ha rätt till boendestöd om du inte är beviljad bostad med särskild service eller biträde av personlig assistent.

Vad kostar boendestöd?

Insatsen är avgiftsfri.

Enhetschef Boendestöd

Omsorg om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Dennis Johansson, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontaktperson

Om du har ett litet kontaktnät eller saknar anhöriga och har svårt med sociala kontakter kan du ha rätt till en kontaktperson. En kontaktperson kan beskrivas som en fritidskompis som du kan träffa och göra fritidsaktiviteter med. En kontaktperson kan hjälpa/stödja dig delta i olika aktiviteter och att utöka ditt sociala nätverk.

Vem kan få en kontaktperson?

Du ska vara över 18 år och ha en psykisk funktionsnedsättning. Du ska ha väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dina begränsningar ska ha funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid. Dina svårigheter kan vara mindre allvarliga psykiska problem eller mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Din psykiska ohälsa eller din funktionsnedsättning ska vara dokumenterat och styrkt via legitimerad läkare eller legitimerad psykolog.

Vad kostar insatsen kontaktperson?

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med insatsen.

Hur kan en träff med en kontaktperson se ut?

Du och din kontaktperson kommer överens om var eller när ni ska träffas och vad ni ska hitta på tillsammans. Ni bestämmer om det passar bättre att ses på dagen eller kvällen och om det ska ske på vardagar eller helger. Ni kan utföra olika aktiviteter som till exempel att ta en fika eller gå på bio.

Ansvarig för kontaktpersoner

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation. Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om ett barn som behöver en kontaktfamilj/stödfamilj, en förälder som behöver avlösarservice eller person som behöver en ledsagare för att kunna komma ut och delta i fritidsaktiviteter.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service enligt SoL är till för dig med en psykisk funktionsnedsättning. Om du inte kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. För att beviljas bostad med särskild service ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Det är ditt behov som avgör om du har rätt till insatsen.

Omsorg och omvårdnad

I insatsen servicebostad och gruppbostad ingår omvårdnad. I omsorgen ingår att stödja och hjälpa dig med funktionsnedsättning med dagliga personliga behov som du kan ha svårt att klara självständigt.

Beskrivning av innehållet i servicebostad

Med servicebostäder menas lägenheter som har tillgång till gemensam service. Som larm möjlighet och stöd av fast anställd personal. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i samma hus eller i kringliggande hus. Serviceboende kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad. Ett mellanting mellan ett självständigt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Hälso- och sjukvård ingår i insatsen servicebostad.

Beskrivning av innehållet i gruppbostad

Gruppbostad innebär några få lägenheter som är samlade intill varandra och med gemensamma utrymmen. Här kan du få service och omvårdnad under alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.  Om du mer eller mindre är i behov av personal dygnet runt. Hälso- och sjukvård ingår i insatsen gruppbostad.

Kultur och fritid

I bostad med särskild service ingår även kultur- och fritidsverksamhet, vilket kan bredda ditt sociala nätverk. Inom bostaden ska du ges stöd så att dina intressen och önskemål tas tillvara. Du ska få möjlighet att utveckla ett varierat socialt nätverk. Du ska kunna ta del av, eller själv utöva kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds både inom den kommunala organisationen och i samhället för övrigt.

Utföraren ska hjälpa dig med planering för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Det är verksamhetens ansvar att resurser fördelas på så sätt att den enskildes behov av kultur och fritid tillgodoses i enlighet med uppdraget.

Vem kan få bostad med särskild service?

Du ska vara över 18 år och ha en psykiskfunktionsnedsättning. Du ska ha väsentliga svårigheter att kunna göra viktiga aktiviteter. Du har prövat att bo i ordinärt boende med omfattande hjälp men det har bedömts som otillräckligt.  Ditt behov av trygghet och säkerhet kan inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende. Eller att din situation utlöser sådan oro och ångest att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ordinärt boende.

Vad kostar bostad med särskild service?

Insatsen är kostnadsfri. Kommunen har rätt att ta ut en skälig kostnad för logi, avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Enhetschefer Bostad med särskild service

Socialtjänstlagen SoL och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN

Dennis Johansson, Enhetschef OFN

Emma Lundberg, Enhetschef OFN

Jonas Härsing, Enhetschef OFN

Sandra Olsson, Enhetschef OFN

Torborg Karlsson, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Dagverksamhet

Dagverksamhet är för dig som är i yrkesverksam ålder som har ett behov av en meningsfull sysselsättning med social samvaro. Syftet med insatsen är att bidra till din personliga utveckling och främja delaktighet i samhället.

Vem kan få dag verksamhet?

Dagverksamhet omfattar dig i yrkesverksam ålder med en långvarig sjukskrivning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Vilket innebär att möjligheter till annan sysselsättning eller arbetsmarknads-rehabiliterande åtgärder har uttömts. Insatsen är möjlig till och med allmän pension. Du som tillhör personkrets 1 § 3 LSS ansöka om dagverksamhet.

Vad kostar dag verksamhet?

Insatsen dag verksamhet är kostnadsfri. Du betalar själv för resor, lunch och fika. Du har möjlighet att ta med dig matlåda.

Ersättning?

Du som närvarar på dagverksamhet får en mindre ersättning kallad habiliteringsersättning eller HAB-ersättning. Ersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Enhetschef Dagverksamhet

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN

Per Lindgren, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Alma Gran, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-12-18 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp