Till innehåll på sidan
Solceller

Solceller- solfångare

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
 • du vill montera solceller/solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form
 • du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken, om de inte kan betraktas som en byggnad.
 • Din fastighet ligger utom bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

Du behöver alltid bygglov om

 • det du vill utföra strider mot bestämmelser i gällande detaljplan
 • kommunen har bestämt i detaljplan att solceller/solfångare ska omfattas av bygglov
 • byggnaden har pekats ut som särskilt värdefull i kommunens kulturmiljöinventering
 • din fastighet ingår i ett särskilt värdefullt område
 • din fastighet ligger inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Kulturmiljöinventering Karaktärsområden S. 1 – 80

Kulturmiljöinventering Bebyggelseinventering S. 81 – 260

Områden av riksintresse för kulturmiljö

Du behöver alltid göra en anmälan om

 • solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Mer information om solfångare och solcellspaneler hos Boverket

Information

Solcellsanläggning på mark kan kräva anmälan om samråd till länsstyrelsen Kalmar.

Mer information om samråd finns hos länsstyrelsen

Allt du behöver veta om ansökan för solceller

Handläggningstid: 1 - 10 veckor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • förslag till kontrollplan
 • situationsplan
 • fasadritning i skala 1:100
 • tillverkarens specifikation av solcellerna / solfångaren.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • takplan
 • konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp