Till innehåll på sidan

Familjehemsplacering för ditt barn

Ett familjehem tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Barnet kan bo en kortare eller längre tid, några barn bor i sitt familjehem under hela sin uppväxt.

Familjehemmets uppgift är bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att de lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra i familjehemmet och får den hjälp hen behöver.

Vilka kan behöva ett familjehem?

Småbarn, skolbarn eller tonåringar; alla kan komma i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem. Anledningarna kan vara väldigt olika.

Ibland har problemen mest med föräldrarna att göra. Det kan röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Bristen på vård och omsorg sätter givetvis spår hos dessa barn.

Andra gånger är det barnets eget beteende som är den utlösande orsaken till att hen inte kan bo hemma. Barnet eller ungdomen kan behöva komma ifrån en miljö med kriminalitet eller missbruk. Relationerna mellan en ungdom och dess föräldrar kan ha blivit så låst och konfliktfylld att de helt enkelt behöver komma ifrån varandra ett tag.

Placering i familjehem

Ett barn kan vara placerat i familjehem en kortare eller längre period av olika anledningar. I första hand tittas efter en placering i barnets egen släkt eller nätverk. Men oavsett vilken familj som önskar ta emot en placering av ett barn så kommer eventuellt familjehem att utredas av socialtjänsten.

Familjehemmet måste ha regelbunden kontakt med socialsekreterare som ska se till att barnet får den hjälp och omsorg som barnet behöver. Familjehemmet ska göra vad de kan för att underlätta umgänget mellan barnet och dig/er som föräldrar. Även i kontakten med andra personer som är viktiga för barnet.

Placeringen kan vara frivillig eller under tvång

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att placering kan ske frivilligt. Ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja, för barnets bästa. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Utredning av familjehemmet

Om någon anmäler sitt intresse av ett familjehemsuppdrag startas en familjehemsutredning. Utredningen innebär hembesök utav socialsekreterare. Under besöket informeras de om hur uppdraget ser ut. Utredningen består av intervjuer med familjehemmet. Samtal sker även med deras referenser (personer som känner familjen och som kan rekommendera dem). Socialtjänsten hämtar också, efter deras godkännande, utdrag från Rikspolisstyrelsen, Socialregistret, Försäkringskassan och Kronofogden.

Innan ett barn placeras göra en bedömning av hur just det barnet, den unge passar i den miljö som just det familjehemmet erbjuder.

Inför en flytt till familjehem

Innan barnet flyttar till familjehemmet är det bra om familjehemmet tillsammans med socialsekreteraren kan besöka er som familj. Så att ni får en möjlighet att lära känna varandra.

Socialsekreteraren ordnar så att barnet folkbokförs i familjehemmet och ser också till att hen skrivs in på skola eller i barnomsorg. Barnbidraget ändras så att det betalas ut till familjehemmet.

Tillsammans med socialsekreteraren och familjehemmet gör ni upp en planering om hur umgänget mellan dig och ditt barn ska se ut.

Socialtjänsten, föräldrarna, familjehemmet och barnet ska ha regelbundna uppföljningsmöten. Där går ni tillsammans igenom hur barnet har det och om det är något som inte fungerar.

När kan barnet flytta hem igen?

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om uppdraget ska avslutas. De kan överväga att avsluta uppdraget om

  • barnet inte längre har behov av att bo i ett familjehem
  • barnet, dess vårdnadshavare eller god man vill avsluta placeringen
  • familjehemmet vill avsluta placeringen
  • familjehemmet inte längre bedöms vara lämpligt.

När ett barn är placerat i familjehem är utgångspunkten att barnet ska återförenas med sina föräldrar så fort målet med insatsen är uppnått. Men ibland är en återförening inte det bästa för barnet. I de fallen behöver socialtjänsten arbeta för att skapa långsiktig trygghet och stabilitet för barnet på annat sätt. Det kan till exempel ske genom att

  • barnet blir långvarigt placerat i familjehemmet, och föräldrarna är fortsatt vårdnadshavare
  • familjehemsföräldrarna blir utsedda till särskilt förordnade vårdnadshavare genom en så kallad vårdnadsöverflyttning
  • barnet adopteras av familjehemsföräldrarna, om vårdnadshavarna samtyckt till det. Är barnet 12 år eller äldre krävs även barnets samtycke.

Syftet med att flytta över vårdnaden är att barnet inte ska bli uppryckt från en miljö hen känner sig trygg i. Socialtjänsten överväger om detta är möjligt när barnet bott i familjehemmet en längre tid, vanligtvis efter tre år. Men det är möjligt att ta upp frågan om vårdnadsöverflytt tidigare om det bedöms vara det bästa för barnet. Socialtjänsten fortsätter därefter att varje år (eller oftare vid behov) överväga om det är lämpligt att flytta över vårdnaden för barnet till familjehemmet. Socialtjänsten ansöker om att vårdnaden ska flyttas över till familjehemsföräldrarna sedan är det domstolen som beslutar om frågor som rör vårdnaden.

Ersättning till familjehemmet

Den ekonomiska ersättningen till familjehem varierar från fall till fall.
Ersättningen är beroende på barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Ersättningen är uppdelad i två delar

  • En omkostnadsdel avsedd att täcka utgifter för mat och kläder samt del i bostad. Fickpengar, fritid med mera för det placerade barnet.
  • En arvodesdel som utgör den egentliga betalningen till familjehemmet. Ett avtal skrivs mellan familjehemsföräldrarna och socialnämnden som bland annat reglerar de ekonomiska förhållandena. Arvode utgår från SKRs riktlinjer.

Telefontider Vuxen och familj

Ring oss på 010-354 70 00
Skicka e-post till vof@morbylanga.se

Just nu: Stängt

Barn och familj

barnochfamilj@morbylanga.se

Viktoria Gustavsson Dimond, Enhetschef, Barn & Familj, Familjerätt & Familjehem, Vuxen & Försörjning

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-22 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp