Till innehåll på sidan

Trafiksäkerhet, häckar och buskage

Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö. Kommunen arbetar med att skapa trafiksäkra miljöer på gator och allmänna platser. Här finns information om hur du växtligheten runt din fastighet/bostad så du vara med och skapa god trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhet

Frågor om hastighetsgränser på vägarna beslutar kommunen om inom tättbebyggt område. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsgränser utanför tättbebyggt område samt om väjningsplikt och stopplikt.  

Gupp och andra fartdämpande åtgärder införs i första hand på platser som är olycksdrabbade eller där vägens utformning är förenad med högre olycksrisk. 

Gångfartsområde är ett område eller väg där trafiken sker på fotgängarens villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart (6 – 8 km/timme) och all trafik sker på de gåendes villkor och föraren har väjningsplikt mot gående. Inom gångfartsområdet lyder parkeringsförbud. 

Växtlighet nära vägområde

För trafiksäkerhetens skull är det viktigt att sikten i gathörnen inte skyms av växtlighet och liknande. Trottoarerna ska också vara fria från ogräs. Växtligheten på fastigheten får inte begränsa framkomligheten och skymma skyltar, vägmärken, belysningsstolpar eller sikten. Under vintertid ska trottoarerna skottas och halkbekämpas. 

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gång- och cykelbanan ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Häckar, murar eller plank ska inte vara högre än 0,8 meter vid gatuhörn och utfarter. 

Du som har utfart mot gata

Vid utfart är det viktigt att se till att dina växter, plank eller dylikt inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten måste vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Illustration som visar utfart från garage med måtthänvisningar

Du som har hörntomt

Har du en hörntomt intill en gång- och cykel-väg eller gata, se till att dina växter, plank eller dylikt inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera håll.

Illustration som visar häckar och gatuhörn

Trottoarer, gång- och körbanor

Fotgängare och trafikanter får inte störas av utstickande växter eller för höga häckar. Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
Över gångbana minst 2,5 m
Över cykelväg minst 3,2 m
Över körbana minst 4,6 m

Plantera på rätt ställe

Placera stora buskar och träd minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Felanmälan

Upplever du en försämrad trafiksäkerhet? Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö. Via kommunens e-tjänst kan göra en felanmälan.

Tyck till

Har du en idé om hur Mörbylånga kommun kan utvecklas och förbättras? Låt oss veta vad du tycker om verksamheterna i vår kommun. I e-tjänsten Tyck till kan du lämna synpunkter, förslag, klagomål eller beröm på kommunens service och tjänster. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre – varje dag!

Gator- och service

Om du har frågor om trafiksäkerhet, häckar och buskage kontakta gärna oss på Gator- och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-03-07 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Service
Gå till topp