Till innehåll på sidan

Enskilt avlopp

Du måste alltid söka tillstånd hos oss innan du börjar bygga en avloppsanläggning eller göra ändringar på din gamla anläggning.

Det är viktigt att avloppsanläggningar utförs så att de påverkar miljön så lite som möjligt. Många av våra vattendrag är påverkade av bakterier och näringsämnen från gamla avlopp eller felaktigt utförda yngre anläggningar. Vissa avloppsanläggningar kan också ligga för nära enskilda dricksvattenbrunnar med risk att dessa förorenas.

Planera ditt avlopp

Det finns flera olika reningstekniker att välja mellan. Du som fastighetsägare eller nyttjare av avloppsanläggningen bestämmer vilken typ av anläggning du vill söka tillstånd för. Ofta görs detta i samråd med konsult/entreprenör. När ansökan kommit in gör vi en bedömning av om förslaget är lämpligt med avseende på platsens förutsättningar.

Hög skyddsnivå?

Kontakta gärna oss från början så vi kan göra en preliminär bedömning om vilken skyddsnivå som gäller på din fastighet. På vissa platser är det en högre skyddsnivå vid utsläpp av avloppsvatten. Hög skyddsnivå råder bland annat nära hav, sjöar, bäckar och vattenförande diken. Hög skyddsnivå kan också gälla på platser där det ofta är högt grundvatten eller där det är tunna jordlager. Hög skyddsnivå innebär att man måste ha en högre reningsgrad av fosfor och kväve än vid normal skyddsnivå.

Var finns dricksvattenbrunnar?

Ta reda på var det finns dricksvattenbrunnar, din egen och andras? Slå en 50 meters radie från samtliga dricksvattenbrunnar. Hur rör sig grundvattnet i området? Det vet ofta personer som bott länge på platsen. Gör ett skissförslag och lägg in uppgifterna.

Infiltrationsanläggning?

Vill du anlägga en infiltrationsanläggning behöver du ta reda på markförhållandena på platsen. Avloppsvattnet ska kunna infiltreras i marken och det ska finnas möjlighet att placera infiltrationens spridarrör minst en meter över högsta grundvattennivån.

Äger du marken?

Äger du marken där anläggningen ska placeras eller behöver du fråga fastighetsägaren om lov? Om anläggningen ska placeras på annans mark bör ett servitut upprättas.

Slamavskiljare

Slamavskiljaren bör placeras lättillgängligt och inte mer än 20 meter från närmaste väg. Är du osäker på om det går att komma fram för slamtömning måste du kontakta KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare, som ansvarar för tömningen.

ROT-avdrag

Du kan ansöka hos Skatteverket om ROT-avdrag för arbetskostnad vid arbete med avloppsanläggning på din fastighet.

Ansökan/anmälan

Du måste ansöka och få ett tillstånd från oss innan du börjar bygga en avloppsanläggning eller göra ändringar på din gamla anläggning. Vissa mindre ändringar kräver istället att du anmäler innan åtgärden utförs.

När vi fått in ansökan, tillsammans med ett förslag på avloppslösning, gör vi en bedömning av förslaget. Är förslaget godtagbart fattar vi beslut om att ge tillstånd till föreslagen anläggning.

Tillsammans med ansökan måste du bland annat redovisa markundersökningar, ritningar på anläggningen och tomtkarta.

Avgifter

En avgift tas ut enligt gällande taxa.

E-tjänst

Länkar till andra webbsidor

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp