Till innehåll på sidan

Personlig assistans

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt dig.

En kvinna som lägger en hand på en annan kvinnas axel

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder. Det finns olika stödformer, läs mer om våra insatser och boendeformer.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Personlig assistans

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt dig. Du som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med ett eller flera av dina grundläggande behov. Med grundläggande behov avses

  1. andning,
  2.  personlig hygien,
  3. måltider,
  4. av- och påklädning,
  5. kommunikation med andra,
  6. stöd som du behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att du fysiskt skadar dig själv, någon annan eller egendom, och
  7. stöd som du behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för ditt liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för din fysiska hälsa.

Du som har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov kan även få dina övriga behov tillgodosedda genom denna insats om de inte tillgodoses på annat sätt.

Vem kan få personlig assistans

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om personlig assistans. Efter dagen du fyller 66år kan du inte längre ansöka om personlig assistans.

Om jag inte får personlig assistans

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får personlig assistans, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din biståndshandläggare. Du kan även överklaga beslutet.

För dig som redan har personlig assistans

Du som redan har beslut om personlig assistans från kommunen eller assistansersättning från Försäkringskassan kan vid tillfälliga behov få utökning av ditt beslut. Det här gäller dig som är under 66 år. Du ansöker om detta hos kommunen.

Hur du ansöker

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en biståndshandläggare som utreder om du har rätt till personlig assistans. Biståndshandläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller arbetsterapeut. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om det vid utredningen visar sig att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka anmäler biståndshandläggaren detta till Försäkringskassan. En handläggare på Försäkringskassan utreder då om du kan ha rätt till assistansersättning.
Det går också bra för dig att ansöka direkt till Försäkringskassan. Då ansöker du om assistansersättning. Ansökningsblankett och information hittar du på Försäkringskassan.

Kan jag välja vem som ger mig hjälpen?

Du kan fritt välja den assistansanordnare du vill anlita. Du skriver ett avtal med den du väljer och ni gör tillsammans en planering för hur din personliga assistans ska genomföras. Verksamhet som bedriver personlig assistans måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan också välja att själv vara arbetsgivare för dina assistenter. Då görs en anmälan till IVO.

Du kan även välja Mörbylånga kommun som utförare.

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OFN)

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Sanna Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschefer Personlig assistans

Verksamheter inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning (OFN).

Emma Lundberg, Enhetschef OFN

Åsa Solberg, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-27 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp