Till innehåll på sidan

Om du inte är nöjd med din omsorg och hjälp

Är du missnöjd med socialtjänstens insatser har du rätt att framföra dina synpunkter och anmäla klagomål. Det finns också möjlighet att överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser.

Om du inte får det du ansökt om kan du överklaga de flesta beslut som rör dig själv till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar medföljer beslutet som skickas hem till dig. Din biståndshandläggare eller ansvariga utförare är behjälplig med hur du går till väga.

Klaga på insatsernas utförande

Du kan lämna synpunkter och klagomål på insatsernas utförande till oss.

Vänd dig i första hand till enheten det gäller

Din synpunkt blir snabbast hanterad om du vänder dig direkt till den enhet det gäller. Du kan antingen prata med personal eller med ansvarig chef för enheten. Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen på enheten kan du i stället vända dig direkt till enhetschefen.

Vänd dig i andra hand till förvaltningen

Är du inte nöjd efter att ha pratat med personal eller enhetschef på enheten, eller om du tycker att det känns svårt att prata direkt med dem.  Du kan då lämna dina synpunkter till någon av våra verksamhetschefer, vem beror på vilken verksamhet det gäller. Synpunkter till förvaltningen lämnar du skriftligen. Du kan vara anonym, men för att få svar på din synpunkt eller klagomål måste du lämna dina kontaktuppgifter.
Ytterst ansvarig för social omsorg är vår verksamhetsområdeschef, vår socialchef.

Du kan använda vår e-tjänst

Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker om våra verksamheter och den service vi tillhandahåller. När du som medborgare, brukare eller anhörig hör av dig till oss med synpunkter, klagomål, förbättringsförslag eller beröm får vi information om vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider, som är samma som servicecenter, se längst ner på sidan. Telefonnumret är 010-35 47 550.

Vad händer sedan?

När du lämnat in klagomålet registreras den som en inkommen handling hos oss. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig om att din synpunkt är mottagen. Därefter utreds ärendet och ett skriftligt svar skickas till dig.

Synpunkter blir allmän handling

En synpunkt, som kan vara både en synpunkt, ett förslag till förbättring eller ett klagomål, som kommit in till kommunen blir en allmän handling. Den kan därför begäras ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån Mörbylånga kommun är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. Här försöker vi guida dig vad gäller olika begrepp och hur du kan ta del av offentliga handlingar.

Allmänna handlingar och ärende

Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. En handling är till exempel enskilda in- och utgående skrivelser, pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också vara video, foto eller annat format.

Offentliga eller sekretessbelagda

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa.

Ta del av handlingar och ärenden

Du kan själv söka i det digitala diariet. Om du inte hittar de ärenden och handlingar du söker, kontakta servicecenter.

Delta i medborgarundersökningar

Genom att delta i de medborgarundersökningar kommunen eller andra aktörer gör med jämna mellanrum kan du tala om vad du tycker om kommunen och våra verksamheter. Frågorna i undersökningen handlar exempelvis om hur du ser på din kommun som en plats att bo på, trygghetsmätningar eller vad du tycker om äldreomsorgen.

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.
Patientnämnden gör följande:

 • Stödjer dig i dina kontakter med vården
 • Hjälper dig med information om rättigheter i vården
 • Är dig behjälplig att reda ut problem genom kontakter med vårdens ansvariga
 • Lämnar vidare dina synpunkter så att de kan användas i förbättringsarbete för ökad kvalitét och säkrare vård

Du kan vara anonym. Patientnämnden har tystnadsplikt.

Kommunens ansvar

Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter, i insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvården? Då kan du vända dig till kommunen först som utreder och sedan besvarar händelsen. Om du inte är nöjd med svaret kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Verksamhetens och personalens ansvar

Risk för missförhållande eller missförhållande i verksamheterna ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vilket görs både genom Lex Sarah och Lex Maria. All personal är ansvarig för att rapportera missförhållanden och övergrepp, exempelvis:

 • Fysiska övergrepp, till exempel slag, nypningar, skakningar eller att personalen är hårdhänt.
 • Psykiska övergrepp, till exempel bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar.
 • Sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier, till exempel antydningar av sexuellt slag.
 • Ekonomiska övergrepp, till exempel stöld, förskingring eller utpressning.

Övergreppen kan begås av någon i personalen. De kan också begås av någon annan, som till exempel en medboende på ett äldreboende eller i en gruppbostad.
Bristerna kan också röra andra saker. Det kan vara att en person inte får tillräckligt att äta och dricka eller inte får tillräcklig hjälp att borsta tänderna, tvätta sig och hålla sig ren. Det kan handla om att någon får för lite tillsyn. Det kan handla om brister i planeringen av arbetstider, så att det inte finns tillräckligt med personal på en avdelning hela dygnet.

Olika system och rutiner

Det är viktigt att en vårdgivare har en god kontroll över den egna verksamheten med system för att kunna identifiera och rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser och risker.
Kommunen har rutiner för avvikelsehantering, för att identifiera och dokumentera samt rapportera negativa händelser och tillbud. Rutiner finns för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna.

 • Avvikelse – händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat.
 • Tillbud – händelse som hade kunnat medföra något oönskat.
 • Risk – möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.

Tipsa IVO om fel och brister

Patienters, brukares och anhörigas beskrivning av händelser i vården och omsorgen är viktiga för IVO. Allt som kommer till IVO läses och sammanställs och den information du lämnar kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Bedöms någon information som allvarlig skickas den vidare till berörd avdelning. När du lämnar ett tips får du ingen återkoppling kring om IVO inleder en tillsyn eller inte. Du kan välja att vara anonym när du kontaktar IVO.

Innan du anmäler ett klagomål till IVO gällande hälso- och sjukvård ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region.

Verksamhetsansvariga

Verksamhetsansvariga Social omsorg

Ann-Katrin Ståhl, Socialchef

Malin Furberg, Individ- och Familjeomsorgschef

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Sofi Ludvigsson Ferm, Verksamhetschef Äldreomsorg

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-07-11 Publicerad: 2023-05-05 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp