Till innehåll på sidan

Avyttring av fjärrvärmerörelse

Mörbylånga kommun har 2023 beslutat att sälja fjärrvärmeverksamheten till Solör Bioenergy Group.

Under 2021 fick förvaltningen i uppdrag att utreda en försäljning av kommunens fjärrvärmeverksamhet. Kommunen har beslutat sälja av fjärrvärmeverksamheten. Viktiga urvalskriterier när man ville hitta en köpare var den långsiktiga kundnyttan och hållbarhetsfrågorna. Ett av skälen till försäljningen är att kommunen vill att fjärrvärmeverksamheten ska växa och utvecklas för invånare och företag och försäljningen kan göra att en annan aktör kan genomföra detta.

När fullmäktigebeslutet vinner laga kraft sker försäljningen. För fjärrvärmekunderna i kommunen kommer inte någon större skillnad märkas.

Bakgrund till beslutet

Köpeskillingen

Köpeskillingen uppgår till 90 miljoner kronor för fjärrvärmeverksamheten. Alternativet till en försäljning hade varit att kommunen i stället måste tillskjuta betydande belopp de kommande tio åren för att klara investeringar och täcka underskott. Genom en försäljning undviker kommunen det och frigör nu kapital för andra satsningar.

Erfaren köpare

Solör har en omfattande erfarenhet av produktion av fjärrvärme och ånga och har möjlighet och ambition att utveckla kundunderlaget inom fjärrvärmen. Idag finns bolaget på 271 platser i framför allt Sverige och Norge. De bedöms kunna bidra med en bred kompetens att driva fjärrvärmeverksamhet.

Satsningar på hållbarhet

Solör och Mörbylånga kommun kommer ha betydande gemensamma intressen bland annat inom den förnybara energiomställningen genom till exempel biobränslebaserad uppvärmning, expansion av fjärrvärmenätet för att leverera grön energi till fler invånare samt som stöd för befolkningsutvecklingen genom att säkerställa Mörbylånga kommun som en attraktiv region att bo och verka i.

Långsiktigt stabila värmepriser

Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt oförändrade under en lång tid framöver. Solörs breda industriella kompetens kan leverera betydande besparingar jämfört med dagens kostnadsnivåer genom ett ökat operationellt fokus samt reducerade stabskostnader med stödtjänster från Solörs organisation.

Fortsatt satsning på biobränslen

Solör använder idag företrädesvis skogsbränslen och returträflis i sina anläggningar, vilket innebär en fortsatt satsning på biobränslen i Mörbylånga. Solör arbetar aktivt med hållbarhets- och miljöfrågor samt stödjer FN:s Globala Mål. Solörs fjärrvärmeverksamheter ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet, och deras målsättning är att ha en fossilfri produktion under normala driftförhållanden till år 2025 genom att investera bort fossilbränslen och öka effektiviteten i befintliga produktionsenheter. Idag är cirka 99 % av Solörs bränslemix i svenska anläggningar baserad på biobränsle och restvärme från industrin. Solör har även etablerat ett ramverk för grön finansiering (engelska: Green Finance Framework) för att finansiera gröna projekt inom förnybar energiproduktion.

Långsiktig ägare

Solör har en ägarstruktur bestående av bland annat de svenska AP-fonderna, vilket borgar för ett långsiktigt ägande.

Förslag till beslut

Utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella mål är huvudfrågan för kommunen nu att besluta enligt ett av följande alternativ:

1. Avyttra fjärrvärmeverksamheten till Solör. Konsekvensen av detta blir att vi inte behöver göra fortsatta investeringar i fjärrvärmeverksamheten, vilket blir till förmån för kärnverksamheterna inom kommunen.
2. Behålla sitt innehav i fjärrvärmeverksamheten. Konsekvensen av detta innebär minskade investeringar i andra delar av kommunen och ökade driftskostnader för att kunna bygga upp en sälj- och utvecklingsorganisation.

Som underlag för sitt beslut har kommunstyrelsen bland annat vägt in följande:

Skillnader och likheter mellan de två alternativen

Alternativen har likheter inom områdena:

• Hållbarhet – framstående hos båda
• Värmepriser – realt oförändrade priser
• Likartad bränslemix

Det finns även likheter i långsiktigt ägande, förutom en ekonomisk skillnad där kommunen kommer behöva revidera budget för att nå kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om en god ekonomisk hållning.

Alternativet att inte sälja kräver en investering på cirka 25 miljoner i Färjestaden inom de närmaste åren samt uppbyggnad av en sälj- och utvecklingsorganisation för att planera för utbyggnad av verksamheten samt anskaffning av fler kunder. De önskade investeringarna skulle tränga ut investeringar i VA- verksamheten och investeringar inom kärnverksamheterna inom kommunen. Handlingsplanen för fjärrvärmeverksamheten skulle behöva fortsätta för att verksamheten ska bli en taxefinansierad verksamhet fullt ut.

Andra skillnader mellan alternativen är att Solör kan bidra med bred kompetens och högre volymtillväxt. Det finns olika antaganden i intäktsnivåer som följd av olika antaganden för volymtillväxten.

Bakgrund till beslut att påbörja avyttringsprocess

Kultur- och tillväxtnämnden beslutade under 2021 att upprätta en handlingsplan för att fjärrvärmeverksamheten skulle bli fullt ut taxefinanseriad. Som ett led i detta togs en värdering av verksamheten fram och förvaltningen fick i uppdrag att undersöka om det fanns ett intresse att köpa verksamheten.

Bakgrunden till beslutet om att påbörja en avyttringsprocess är att kommunen står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Mörbylånga kommun har de senaste åren arbetat för att säkra den långsiktiga ekonomin. Det så kallade gapet mellan intäkter och kostnader förväntas öka och kommun behöver därför hitta andra lösningar, utöver lån, för att möta framtida investeringsbehov.

Kommunens vision

Mörbylånga kommun ska vara en plats för att skapa växtkraft och livskvalité. Kommunen ska vara en bra plats att bo på, utbilda sig och besöka. En plats som är präglad av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. En försäljning av fjärrvärmerörelsen möjliggör investeringar i välfärden och ett fortsatt arbete för att stärka kommunens ekonomi långsiktigt.

Om Solör Bioenergi Holding AB

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Solör finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier.

I närområdet är Solör leverantör av Fjärrvärme i Mönsterås, Fliseryd, Åseda, Blomstermåla, Tingsryd och på flera andra orter landet. Verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-09 Publicerad: 2023-04-17 Informationsägare: Service
Gå till topp