Till innehåll på sidan

Del av Stora Vickleby 6:29 med flera

Föreslagen detaljplan ligger i västra delen av Vickleby. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för byggnation av friliggande bostadshus.
Plangräns
Plangräns

Planens syfte och läge

Detaljplanens intention är att möjliggöra för byggnation av enfamiljshus i form av friliggande bostäder. Det har bedömts som viktigt att ny bebyggelse ansluter till den befintliga bebyggelsen inom Vickleby genom storlek, höjd, material, placering och uttryck. Målet är att det nya området ska upplevas relativt luftigt och variationsrikt där ett flertal mindre byggnader är att föredra framför ett fåtal stora.

Planområdet ligger i Vicklebys utkant på gränsen till odlingslandskapet i väster. Från området har man fria utblickar åt väster och norr. I öster finns idag högre vegetation och där pågår också ett planarbete för bostäder. I söder finns bebyggelse i form av verksamheter. Inom planområdet finns idag en nyponodling i den norra delen, och i den södra finns ett igenvuxet område med höga träd och tät vegetation. Mellan dessa två områden löper en hög stenmur. Planområdet omfattar ca 2,2 hektar.

Planförslaget är till stora delar förenligt med gällande översiktsplan som antogs 2015-03-24 då merparten av planområdets yta ligger inom område utpekat för att pröva bostadsbebyggelse och verksamheter.

Beslut om positivt planbesked fattades 2021-08-19 av samhällsbyggnadsnämnden.

Processen för detaljplan. Planen är under samråd.
Processen för detaljplan. Planen är under samråd.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Vid samrådet saknades undersökning om betydande miljöpåverkan men dokumentet kommer att upprättas inför granskningen.

Synpunkter på detaljplanen

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 11 september 2023 och den 2 oktober 2023. Nästa tillfälle att lämna synpunkter är vid granskningen.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-01-17 Publicerad: 2023-05-16
Gå till topp