Till innehåll på sidan

Servering av alkohol tillstånd och tillsyn

Servering av alkohol regleras i alkohollagen. Du behöver söka tillstånd för att sälja och servera alkohol. Vid en ansökan kontrolleras företagets ekonomi och brandsäkerhet samt dina kunskaper om alkohollagen. När du har fått ditt tillstånd sker en årlig tillsyn från kommunens ansvariga tjänstepersoner, ibland gemensamt med polisen.

Tillstånd för att servera alkohol

Du behöver söka tillstånd för att sälja och servera alkohol. Både till allmänheten och till slutna sällskap. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Läs det här innan du söker

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler, där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Serveringstillstånd behövs inte heller i särskilda boenden, till exempel äldreboenden.

Viktigt att alla underlag finns med:

 • Du som söker ska vara fyllda 20 år och inte förekomma i brottsregistret. När du fyllt i alla uppgifter och bifogat dina dokument är du välkommen att ansöka.
 • Vår handläggningstid är fyra månader, om ansökan är fullständig. Kom ihåg att ansöka i god tid eftersom det är flera olika instanser som ska hinna yttra sig över din ansökan.
 • Innan vi fattar beslut om serveringstillstånd begär vi in yttrande från olika myndigheter som till exempel polisen, räddningstjänsten och kronofogden.
 • Notera att du inte automatiskt får rätt till uteservering för att du har serveringstillstånd för uteservering. Uteservering kräver tillstånd från polisen och markägaren.
 • Avgifter för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd är beslutade av fullmäktige. Taxan, information, riktlinjer för serveringstillstånd och blanketter hittar du längre ned på sidan.
 • Avgiften återbetalas inte vid avslag och faktureras i samband med att ansökan inkommer.

Såhär går du till väga, steg för steg

Det är viktigt att anmäla förändringar i din verksamhet

Du som har ett tillstånd har ansvar för att meddela förändringar i god tid när verksamheten förändras. Det är din skyldighet som tillståndshavare att anmäla det till kommunen.
Exempel på förändringar i din verksamhet:

 • Nya serveringsansvariga på restaurangen.
 • Ny ägare eller styrelse.
 • Du vill krydda egen snaps.
 • Du ska bygga om din lokal.
 • Verksamheten har nytt namn, adress eller inriktning.
 • Om ägarförhållandena ändras.
 • Om verksamheten upphör.
 • Om serveringstiderna ska ändras
 • Om serveringens omfattning ska ändras
 • Om du vill utöka/minska utbudet av alkoholdrycker

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att kommunen ifrågasätter ditt serveringstillstånd.

Catering

Du som erbjuder catering för slutna sällskap kan få tillstånd att servera alkohol. Du ska då ha eget kök för tillredning av mat.

Du som redan har tillstånd för catering måste anmäla den lokal du ska servera i, vid varje serveringstillfälle. För att du ska få tillstånd att servera alkohol i en lokal måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Tillsyn över serveringsställen

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter för servering av alkoholdrycker på restaurang. Folkhälsomyndigheten ansvarar på nationell nivå för att alkohollagens regler följs. Länsstyrelsen har tillsyn inom Kalmar län men bistår också kommunerna med råd och stöd. Länsstyrelsen bedriver också tillsyn över kommunens arbete.

Det är kommunens personal som utövar den direkta tillsynen över restaurangerna i Mörbylånga. Polisens ansvar omfattar bland annat ordning och åldersgränser och det kan förekomma samordnad tillsyn där representanter för bägge myndigheterna deltar.

Tillsynsavgift

Varje enskilt restaurangföretag debiteras en årlig tillsynsavgift baserad på restaurangens öppettid och omsättning. Som tillståndshavare redovisar du varje år volymen sålda alkoholdrycker på restaurangrapporten och uppgifterna används av Folkhälsomyndigheten för att skapa den nationella konsumtionsstatistiken. Du hittar taxorna för tillsynen, som beslutats av kommunfullmäktige, högre upp på sidan.

Kontakta vår alkoholhandläggare

Om du har frågor kring ditt alkoholtillstånd, kontakta gärna vår alkoholhandläggare

Malin Ekberg, Alkoholhandläggare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-26 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp