Till innehåll på sidan

Årsredovisning och delårsrapport

I årsredovisningen redovisas Mörbylånga kommuns väsentliga händelser under året. I rapporten framgår kommunens ekonomiska resultat, men även en sammanfattning av vilken kvalitet som kommunens verksamheter har bedrivits med under året.

Kvaliteten i den verksamhet som bedrivits följs upp i årsredovisningen vilket utgår från de mål som  kommunfullmäktige årligen beslutar om. Om målen uppnås eller är på väg att uppnås har kommunens resurser används på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning.

Begreppet god ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla med resurserna i tiden samt att hushålla med resurserna över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov idag mot verksamhetens behov på längre sikt.

Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning såväl ett finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-17 Publicerad: 2023-05-04 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp