Till innehåll på sidan

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Kommunen bedriver offentlig kontroll på verksamheter som hanterar livsmedel för att i förebyggande syfte granska verksamheterna så att inga hälsorisker uppstår för konsumenterna.

Kommunen bedriver offentlig kontroll på verksamheter som hanterar livsmedel, som restauranger, butiker, skolkök, gatukök, caféer, mindre livsmedelsindustrier, ”gatuköksvagnar” med mera. Kontrollerna görs i förebyggande syfte för att se till så att inga hälsorisker uppstår för konsumenterna. Den största delen av alla inspektioner görs efter speciellt framtagen checklista för varje typ av verksamhet.

Det är verksamhetsinnehavarens uppgift och ansvar att se till att den dagliga verksamheten fungerar på ett bra och säkert sätt med kontinuerlig övervakning på känsliga hanteringssteg.

Alla företag som klassas som livsmedelsföretag ska antingen registreras eller godkännas. Livsmedelsanläggningarna får betala en årlig avgift som baseras på risk och skötsamhet. Utöver detta tas en del prover för den offentliga kontrollen.

Kontakta oss om du vill starta livsmedelsrelaterad verksamhet, misstänker att någon blivit matförgiftad, om du behöver hjälp med vattenprover, vill sälja mat tillfälligt vid till exempel festivaler eller marknader, eller helt enkelt har frågor om livsmedel.

Sanktionsavgifter i livsmedelslagstiftningen

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet. Även fängelse i upp till 2 år har införts i straffskalan.

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5 000 kronor upp till 75 000 kronor. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2 500 kronor upp till 40 000 kronor.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

När behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och vem anmäler jag till?

Du behöver anmäla din verksamhet om:

 • du startar en ny livsmedelsverksamhet
 • tar över en befintlig livsmedelsverksamhet

Vem du ska anmäla till beror på vilken typ av verksamhet du avser att bedriva.

 • Restaurangverksamheter, livsmedelsbutiker, kiosker, caféer, kök i offentlig verksamhet etcetera inom Mörbylånga kommun ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun,
 • primärproduktion ska anmälas till länsstyrelsen,
 • slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar ska anmälas till Livsmedelsverket.

En anmälan till kommunen görs genom att fylla i och skicka in en blankett till kontrollmyndigheten.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Observera att om du kommer ha eget dricksvatten i din verksamhet som du tar från en brunn/vattendrag/sjö så kan detta vara registreringspliktigt och behöver då anmälas.

Är du osäker på om din verksamhet behöver anmälas? Kontakta behörig kontrollmyndighet och undersök om du behöver anmäla din verksamhet innan du startar. Ansvaret för att undersöka om verksamheten behöver anmälas ligger på den som ska bedriva verksamheten.

Ska jag anmäla om jag byter bolagsform?

Svar: Ja. Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisationsnummer.
Behöver jag anmäla om jag tar över ett befintligt aktiebolag och verksamhet?

Svar: Nej. Däremot kan du behöva lämna in uppdaterade uppgifter om företaget till kontrollmyndigheten.

Jag visste inte om de nya reglerna, måste jag ändå betala?

Svar: Ja.

Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det och orsaken till det inträffade är exempelvis någon av orsakerna som listats nedan, måste du i regel betala en sanktionsavgift.

 • bristande betalningsförmåga,
 • att en verksamhet är nystartad,
 • okunskap om gällande regler,
 • tidsbrist,
 • glömska, eller
 • dåliga rutiner

Någon möjlighet till jämkning av sanktionsavgifter eller nedsättning av avgiftens storlek finns inte.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-02 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp