Till innehåll på sidan

Regler och avgifter för fritidshem

Här hittar du regler och anvisningar vad som gäller för fritidshemsverksamheten.

Definitioner

 • Fritidshem bedrivs för barn från höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen då barnet fyller 13 år och vars föräldrar arbetar eller studerar.
 • Barn erbjuds fritidshem före och efter skoldagen från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och går i förskoleklass.
 • Barn till föräldralediga erbjuds inte fritidshemsplats.
 • Barn till aktivt arbetssökande vårdnadshavare har rätt till fritidshemsplats.

Rätt till plats

Rätt till plats har barn som är bosatta eller stadigvarande vistas i Mörbylånga kommun vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barnets eget behov kan vara grund till en fritidshemsplats.

Vid gemensam vårdnad, där barnet är bosatt hälften av tiden hos respektive vårdnadshavare och barnet är folkbokfört i annan kommun och den ene vårdnadshavaren är bosatt i Mörbylånga kommun, kan barnet erbjudas plats om denna förälder har behov av plats.

Platsgaranti

Platsgarantin innebär rätt till plats i kommunens fritidshem från tidigast sex års ålder och senast fyra månader från det att ansökan inlämnats eller när plats önskas om det är senare.

Garantin gäller där barnet går i skola. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats upphör platsgarantin.

Enligt 8 kap 9§ skollagen har barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling en högre grad av rätt till plats än den platsgarantin ger.

Omsorg på obekväm arbetstid omfattas inte av platsgarantin.

Regler för fördelning av platser

En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på avgifter för förskola/fritidshem i kommunen. Undantag skall dock göras för placeringar av barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9§ skollagen.

Besked om plats

Plats erbjuds skriftligt eller via E-tjänsten. Besked om huruvida erbjuden plats accepteras eller inte ska lämnas senast det datum som står på erbjudandet. Om svar inte inkommer inom angiven tid stryks plats och köplats.

Inskolning

När barn börjar i fritidshem skolas de normalt över av sin förskolepersonal. Om barnet flyttar in utan att ha gått i förskola på orten tidigare så kan vårdnadshavarna medverka under en lokalt utformad inskolningsperiod.

Nyttjande av plats

Fritidshem ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.

Fritidsverksamheten är öppen året runt med undantag för fyra dagar per år då det är stängt för verksamhetsutveckling. Stängningsdagar för aktuellt läsår finns på kommunens hemsida och meddelas på varje fritidshem i god tid.

För de som behöver fritidshem dessa dagar erbjuds fritidshemsverksamhet på fritidshem i Färjestaden eller Mörbylånga.

Fritidshemmen i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten koncentrerad till ett par fritidshem i kommunen. Vid vårdnadshavares semester är barnet ledigt från fritidshemmet.

Verksamheterna bedrivs normalt mellan kl. 06.00 och 18.00. Gullvivans förskola har kväll- natt- och helgomsorg även för fritidshemsbarn.

Arbetssökande

Barn till arbetssökande vårdnadshavare har rätt till fritidshemsplats.

Sjukdom

Vårdnadshavares sjukdom jämställs med arbete. Vid speciella behov så kontaktas rektor.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Det kan antingen vara en ensamstående vårdnadshavare med sådana arbetstider eller sammanboende vårdnadshavare där båda arbetar på sådana tider.

Med sammanboende vårdnadshavare jämställs vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är vårdnadshavare till barnet.

För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En noggrann prövning av behovet görs i varje enskilt fall.

Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Möjligheten att förändra arbetstiderna ska också prövas. Kommunen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Vårdnadshavare ansvarar själva för transport till och från kväll- natt- och helgomsorgen vid Gullvivans förskola.

Lovplats

Lovdagsomsorg kan erbjudas för barn inskrivna på fritidshem. Lovplats innebär att barnen vistas på fritidshem endast under lov och studiedagar. För mer information och ansökan, kontakta skoladministratör för respektive fritidshem Kontaktuppgifter klicka HÄR.

Avgift

Plats inom fritidshem är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Detta innebär att avgift tas ut 12 månader per år även när barnet är ledigt. Vid övergång från förskola/familjedaghem till fritidshem sägs platsen inte upp.

Barnomsorgsavgift är den avgift du betalar för plats i förskola och fritidshem. Hur mycket du får betala beror på hushållets månadsinkomst, hur många barn det gäller. Det finns en maxtaxa, ett tak för hur hög avgift du betalar.

Taxa för fritidshem 2024

Taxan fungerar som ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare.

Avgift för barn på fritidshem

 • Barn 1, 2 % av inkomsten, max 1 125 kronor
 • Barn 2, 1 % av inkomsten, max 563 kronor
 • Barn 3, 1 % av inkomsten, max 563 kronor

Avgift för lovplats på fritidshem

Vid tillfälligt behov av fritidshemsplats endast under skollov finns det möjlighet att köpa en lovplats för enstaka dagar. Avgiften är då 100 kronor per bokad dag.

Maxtaxa

Det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta kallas maxtaxa. Maxtaxa förändras årligen genom index enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kronor.

Om hushållets sammanlagda inkomst är mer än 56 250 kronor i månaden betalas den högsta avgiften. Om ditt hushåll har flera barn inom barnomsorgen betalar du mindre för barn nummer två, tre och så vidare.

För hushåll med en bruttoinkomst på mindre än 10 000 kronor per månad utgår ingen avgift.

Avgiftsgrundande inkomst

Det är hushållets totala månadsinkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. Med avgiftsgrundande inkomster avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Inkomster från andra länder ska också räknas med.

Utöver förvärvsinkomster hör även följande ersättningar och bidrag till den avgiftsgrundande bruttoinkomsten.

 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Särskilt vuxenstudiestöd
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdelen
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning

Avgiftstaxan baseras på hushållets bruttoinkomst, vilket innebär att båda personernas inkomster är avgiftsgrundande även i de fall där ensam vårdnadshavare sammanbor med person med vilken han/hon inte har gemensamma barn.

Egenföretagares inkomster beräknas med utgångspunkt från den av försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering. Då föräldrar under den period för vilken avgiften fastställs, kan antas ha inkomst med olika månadsbelopp (studerandes inkomst av förvärvsarbete, överskott inom byggnadsverksamhet med mera) beräknas vid periodens början den sammanlagda inkomsten vilken därefter delas med periodens månadsantal.

Avgiften bestäms mot den framräknade inkomst i det gemensamma hushåll vilket barnet är folkbokfört, om ingen annan överenskommelse finns. Inkomsterna kontrolleras regelbundet, varvid nya uppgifter ska lämnas.

Inkomstjämförelse för år 2022

Varje år görs en jämförelse mellan vårdnadshavarnas inkomstuppgifter som lämnats till oss och skattemyndighetens uppgift om deklarerad inkomst. Om det vid kontrollen visar sig att man har betalat för lite eller för mycket i avgift kommer en avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv faktura alternativt en återbetalning. Den uppgift vi får från skattemyndigheten är den totala inkomsten av förvärvs respektive rörelse/näringsverksamhet före avdrag.

Uppsägning

Uppsägning av fritidshemsplats sker via e-tjänst eller skriftligt. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till kommunen.

Uppsägning behövs inte vid överflyttning mellan två kommunala placeringar.

Återtar man en uppsagd fritidshemsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagts upp, vilket innebär att avgift debiteras i efterskott för den tid som gått.

SchoolSoft

När du har fått en plats för ditt barn kan du logga in i SchoolSoft från din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan ändra dina kontaktuppgifter, fylla i schema, söka omplacering/ny placering för syskon, ändra inkomstuppgift och säga upp platsen.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-06-20 Publicerad: 2023-05-19 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp