Till innehåll på sidan

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Insatsen korttidstillsyn syftar till att ge dig särskild tillsyn före och efter skolan samt under lov och studiedagar. (LSS 9.7)

Ung person sitter på golvet och målar en tavla

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder. Det finns olika stödformer, här berättar vi mer om insatser och boendeformer.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

-utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

Insatsen korttidstillsyn syftar till att ge dig särskild tillsyn före och efter skolan samt under lov och studiedagar.  Riktar sig till dig som ung som inte längre har rätt till fritidsverksamhet enligt 14 kap. 7 skollagen (2010:800), när dina föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Skolan har ansvar att erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år du fyller 13 år. Insatsen kan vara aktuell till och med avslutade gymnasiestudier.

Vem kan få korttidstillsyn?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Vad kostar insatsen?

Korttidstillsynen är kostnadsfri. Du står själv för kostnaden av måltider när du vistas på fritidshemmet.

Labyrinten i Färjestaden

Verksamheten finns på Labyrinten i Färjestaden, här kan du vara från ett upp till fjorton dygn per månad, beroende på ditt beslut från handläggaren.
Vi försöker forma verksamheten efter dina och de andras behov och intressen. Vi pysslar, ritar, lyssnar på musik och spelar spel. Vi pratar, lagar mat och tillbringar tid utomhus. Verksamhetens lokal är inredd så den ska kännas hemlik i miljön.

Hur du ansöker

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Alma Gran, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschef verksamheten

Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Per Lindgren, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-01-04 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp