Till innehåll på sidan

Särskilt boende / Boende för äldre

Om dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat Särskilt boende. Äldreboende, vård- och omsorgsboende eller äldrevård, är alla ord som används för samma sak.

På ett särskilt boende finner du trygghet, gemenskap och glädje. Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt och vid behov finns det tillgång till sjuksköterskor, fysioterapeuter samt arbetsterapeuter.

För att få en plats på särskilt boende ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Du kan inte själv välja boende, utan får plats på det boende som är utformat efter dina behov. Det finns omvårdnadsboende och demensboende, samt korttids- och växelboende. Du hyr din bostad med hyreskontrakt. Förutom din lägenhet finns gemensamma utrymmen för måltider, samvaro och sociala aktiviteter. På särskilt boende betalar du hyra, avgift för vård- och omsorg (hemtjänstavgift enligt faktura) samt avgift för mat. Har du frågor om avgifter eller fakturor kontakta vår avgiftshandläggare.

Hur du ansöker om plats på särskilt boende

Du själv eller ditt ombud ansöker om en plats på boende hos biståndshandläggare.

Utredning

När vi har fått din ansökan kontaktar din biståndshandläggare dig för att boka ett möte. Efter mötet skriver din biståndshandläggare en utredning och bedömer om du har rätt till det du har ansökt om.

Om du beviljas särskilt boende

Om du efter utredningen får rätt till särskilt boende beviljas du en boendeform som passar dina behov. Det kan vara ett särskilt boende för äldre med kroppslig sjukdom (omvårdnadsboende) eller ett boende för personer med demenssjukdom (eller kognitiv svikt). Om du har önskemål om ett specifikt särskilt boende kan du ställa dig i en bevakningslista med önskemål om plats på just det boendet.

Personal och roller

Du som bor i kommunens särskilda boenden har rätt att genom kommunen få ditt behov av hälso- och sjukvård tillgodosett till och med sjuksköterskenivå. Det finns fyra särskilda boenden i Mörbylånga kommun och på alla boenden finns tillgång till personal dygnet runt.

Rehabiliterande arbetssätt

All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att insatserna ska ha en stödjande inriktning som tillvaratar dina egna mål, intressen och möjligheter. Målet är att du ska återvinna och bibehålla bästa möjliga funktion och förmåga. Det betyder att det i personalens arbetsuppgifter ingår att motivera/ uppmuntra /stödja dig i att göra det du klarar av själv.

Undersköterskor och vårdbiträden

Rollen på ett särskilt boende innebär att ge dig som boende vård, omvårdnad och omsorg. De är en del av din vardag och utför dina personliga omvårdnadsinsatser tillsammans med dig. Det kan exempelvis handla om att hjälpa dig att duscha och tvätta dig, städa eller byta dina kläder. De har vissa medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge dig medicin, linda ben eller lägga om sår. De kan kontrollera puls, temp och blodtryck samt hantera katetrar. Det handlar även om att bara finnas där och stödja dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. De upprättar genomförandeplaner samt sköter dokumentation. De följer upp din situation och rapporterar om förändringar i ditt hälsotillstånd.

Enhetschefen

Ansvarig för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Uppdraget innebär att skapa goda förutsättningar för medarbetarna och att verka för att alla arbetar mot uppsatta mål. I det dagliga arbetet ansvarar de för att du har det bra och att du får den omvårdnad du behöver. Chefen följer upp och utvärderar de vårdinsatser som görs.

Rehabiliterings personal

Rehab-personalen består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter som gör bedömningar av dina behov. Exempelvis av hjälpmedel eller träning och de är även ett stöd till omvårdnadspersonalen i förhållande till din vardagsrehabilitering och omvårdnad.

Sjuksköterskan

Arbetar med dig för att involvera dig i beslut om din vård och samarbetar tvärprofessionellt i olika team.  De samarbetar med vårdpersonal och rehabiliteringspersonal, med biståndshandläggare och primärvården. Samverkan mellan sjuksköterska, enhetschef och övrig personal är viktigt för att du ska få bästa tänkbara vård och omsorg. Sjuksköterska leder och planerar omvårdnadsarbetet och har ansvar för läkemedelshantering och föra journalanteckningar.

Biståndshandläggaren

Är den som utreder behoven och som beslutar om insatser, exempelvis för att få en plats på ett särskilt boende.

Boendesamordnare

Ansvarig för erbjudande om plats till särskilt boende. Har ansvar över bevakningslistan till särskilt boende och skickar ut erbjudande om plats, har du frågor kontaktar du boendesamordnare.

Avgiftshandläggare

Begär underlag enligt beslut, räknar ut och sammanställer samt skickar fakturor.

Trygghet och säkerhet

Det är viktigt att du känner dig trygg med personalen i omsorgen. All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt och följer bestämmelserna om sekretess. Personal bär alltid namnskyltar och arbetskläder. Personal använder telefon som ett arbetsredskap, där finns dokumentation och information om dina insatser. Om personal uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller risk för missförhållande har de en skyldighet att anmäla. Detta för att skydda dig och för att det inte ska inträffa igen.

Övriga boendeformer

Korttidsboende och Växelboende

Korttidsboende är en insats för att tillgodose olika tillfälliga behov av vård och omsorg när hemtjänstens insatser är otillräckliga. Du kan ansöka om en plats på korttidsboende i samband med att du väntar på en plats på ett särskilt boende. Om du efter en sjukhusvistelse inte kan komma hem direkt till bostaden. Exempelvis om din bostad behöver anpassas eller om du inte klarar dig med hemtjänstinsatser kan du beviljas korttidsboende.

Om du vårdas i hemmet av en anhörig kan denne kanske behöva avlastning. Du kan beviljas som en tillfällig insats eller ett regelbundet växelboende. Med växelboende menas att du vistas växelvis i hemmet och på ett korttidsboende.

Parboende

Syftet med parboende är att par ska kunna fortsätta bo tillsammans även om den ena parten behöver bo i ett särskilt boende. I Mörbylånga kommun innebär det plats på samma boende, under samma tak, med närhet till varandra, inte boende i samma rum. Insatsen är frivillig och förutsätter att ni båda vill fortsätta bo tillsammans. Om din sammanboende har beviljade insatser via hemtjänst har hen möjlighet att få det utfört i det särskilda boendet. Det är du som har ansökt och fått en plats beviljad på särskilt boende som ansöker om parboende.

Servicelägenhet

Genom MBAB har kommunen några servicelägenheter som ligger i anslutning till ett särskilt boende i Mörbylånga. Boendet innebär inte några insatser i övrigt, vid behov av insatser i hemmet ansöker du hos biståndshandläggaren. Du kan ansöka om en plats i servicelägenhet, när det din tur i kön blir du erbjuden en plats. Vid frågor kontakta avgiftshandläggare.

Inflyttning till särskilt boende

Det skiljer lite i utformning på de olika särskilda boende. Du kommer få mer information om just ditt boende men lite allmänt om vad du bör tänka på

 • Säng och madrass ingår, i övrigt möblerar du din lägenhet
 • Undvik om möjligt mattor, då de ökar risken för fallolyckor
 • Du ansvarar för att göra adressändring och ordna med hemförsäkring
 • Kontrollera kontakter till lampor och annan elektrisk utrustning, att de är godkända (Kontrollera dina elprodukter | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se) )
 • Det är inte tillåtet med levande ljus på grund av brandsäkerhet, batteriljus går fint
 • Har du många och stora möbler, prata med personalen på avdelningen för att möbleringen ska bli så smidig som möjligt
 • Prata med personalen om vad som gäller om du vill ha telefon i lägenheten, vi rekommenderar i första hand mobiltelefon
 • Wifi finns i allmänna utrymmen, det kan vara begränsad möjlighet att nyttja det i lägenheterna
 • TV med de fria kanalerna finns i dagrummen, vill du ha TV på rummet eller särskilda kanaler ombesörjer du det själv
 • Du behöver flera uppsättningar kläder, sängkläder, kuddar och täcken, handdukar
 • Du behöver ha tvättkorg, lampor, inredning, hygienartiklar samt förbrukningsartiklar
 • Det finns alternativ för att köpa förbrukningsartiklar via kommunen, läs mer under förbrukningsartiklar nedan.

Att bo på särskilt boende

Fysioterapeut och arbetsterapeut besöker särskilda boende regelbundet. De hjälper till med bland annat utprovning av olika hjälpmedel. Även läkare kan vid behov besöka patienter på boenden, de är dock kopplade till regionen då kommunen inte har egna läkare.
Sjuksköterskorna är kopplade till olika avdelningar.
Du kan ha behov av att köpa mediciner på apotek och då behöver du ett konto på apoteket samt att du skriver en fullmakt för att på så sätt få hjälp med inköpen. Vänd dig till personalen för mer info.
På alla boenden finns möjlighet till besök av frisör eller fotvård till egen kostnad, prata med personal om du vill boka.
Om du behöver åka till sjukhuset eller göra andra besök, exempelvis tandläkaren, är det i första hand anhöriga som följer med vid dessa besök om du behöver ledsagning. Vid speciella omständigheter kan personal följa med, prata med din kontaktperson i god tid. Ibland behöver tiden bokas om så anhörig kan åka med eller för att verksamheten ska kunna möjliggöra att personal kan följa med.
Det kan vara lite olika vad gäller besök på särskilt boende, prata med personalen om vad som gäller hos dig. Det kan även finnas möjlighet för anhöriga att äta tillsammans med dig på boendet, fråga om hur det bokas.

Kontaktperson

Du som bor på särskilt boende får en personlig kontaktperson. Det innebär att någon i personalen på din avdelning kommer att hålla särskild kontakt med dig. Kontaktpersonen har även ett extra ansvar för att du ska få en omsorg och sysselsättning som är anpassad efter just dina behov. Vi uppskattar om du eller dina anhöriga kan tillhandahålla en levnadsberättelse, det brukar hjälpa oss i vårt arbete.
Kontaktpersonen kan hjälpa till med lättare inköp och stödja dig gällande förvaring av värdesaker och pengar. Du som boende eller dina anhöriga ska i så fall se till att det finns kontanter att tillgå. Anhöriga till dig är välkomna att vända sig till kontaktpersonen vid frågor eller funderingar.

Genomförandeplan

Kontaktpersonerna kommer att tillsammans med dig skriva en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs på vilket sätt just du vill ha dina insatser utförda eller om det är något speciellt som är viktigt för dig som övrig personal behöver veta. När det kommer ny personal eller om någonting förändras kommer personalen att veta hur du vill ha dina insatser utförda genom att läsa i genomförandeplanen.

Förbrukningsartiklar

Vi erbjuder en service med förbrukningsartiklar och vi tar ut en månadsavgift för detta. Vad som ingår är:

 • Toalett- och hushållspapper
 • Tvättmedel, sköljmedel
 • Rengöringsmedel
 • Soppåsar
 • Glödlampor (tillhörande rummet)
 • Tvättlappar/ tvål/ tvättkräm/duschkräm
 • Schampo, balsam
 • Deodorant
 • Bodylotion
 • Tandkräm, tandborste
 • Raklödder

Avgiften för förbrukningsartiklar ligger dock utanför maxtaxan. Det innebär att den summan räknas in i ditt förbehållsbelopp.  Avgiften för 2024 är 237 kronor per månad.

Städning av lägenhet

Kommunen har avtal kring städning med MBAB och de städar en gång i veckan och då städar de golv, torkar av tag-ytor samt boendetoalettens alla ytor.

Sociala medier

De flesta särskilda boende har en Facebook eller Instagram sida där anhöriga kan ta del av vad som händer hos oss. Vi publicerar inga personbilder som vi inte har fått samtycke till. Har du frågor om detta vänder du dig till personalen.

Utflyttning från Särskilt boende

Lägenheten måste vara tom och städad senast två veckor efter utflyttningsdatum, städning är hyresgästens ansvar. Städningen kan du göra själv eller överlåta till städfirma. Det finns en checklista för städ, be personalen när det är aktuellt.
Debitering av hyran upphör tidigast två veckor från utflyttningsdatum. Om annan överenskommelse gjorts betalas hyran enligt den överenskommelsen. Eftersändning av post, adressändring och förändring av hemförsäkring är du eller eventuellt någon som för din talan ansvarig för.

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-35 475 50.

Enhetschefer

Särskilda boende

Vit medelålders kvinna i lockigt blont hår med ljus jeansjacka och småblommig blus ler brett och tittar in i kameran. I bakgrunden syns grön växtlighet.

Beatrice Solhjort, Enhetschef | Äppelvägen Avd. C, D och E, natt och dagverksamhet.

Jennie La Fleur, Enhetschef Äppelvägen Avd A, B, F & G

Patrick Jenkinson, Enhetschef Lindero, administration, rekrytering och bemanning ÄO

Maria Palm, Enhetschef Villa Viktoria

Maria Lindborg, Enhetschef Rönningegården demensavdelning Lunden, Korttid- och växelboende Alvaret och Kvarnen, träffpunkt Lyckan

Tova Andreasson, Enhetschef Rönningegården demensavdelningar Stranden, Hamnen och Fyren

Andreas Karlsson, Enhetschef Rönningegården omsorgsavdelningar solen, vinden och nattpersonal

Sofi Ludvigsson Ferm, Verksamhetschef Äldreomsorg

Avgiftshandläggare

Frågor om avgifter eller fakturor.

Avgiftshandläggare social omsorg,

Boendesamordnare

Ansvarig för erbjudande om plats till särskilt boende.

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-02-20 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp