Till innehåll på sidan

Norra Kvinneby

Utbyggnaden längs östra sidan fortsätter. Fastigheter i Norra Kvinneby beräknas få tillgång till kommunalt VA senast 2025.

Byggnationen inleddes i mitten av augusti och utförs av Kanonaden AB. Utförandetiden för entreprenaden pågår till den 15 maj 2024, därefter tas ledningsnätet över av kommunen som driftsätter och provkör anläggningen. Om projektet fortgår som planerat finns förhoppning om att kunna förmedla förbindelsepunkterna under 2024. Fastighetsägare som ska ansluta sig till vattentjänsterna har sedan tidigare fått föreslagna förbindelsepunkter att ta ställning till.

Under projektets gång kan temporära störningar förekomma i området, bland annat i form av sprängningar och framkomlighetsbegränsningar.

Överföringsledningarna för vatten och spillvatten är ett långtgående projekt som startade med utbyggnad mellan Färjestaden och Norra Möckleby/Gårdby. Huvudmålet är att koppla samman vattenverken i Tveta och Triberga för att skapa ett säkrare vattensystem och en säker och miljömässigt hållbar hantering av avloppet på östra sidan. Det är i samband med anläggandet av överföringsledningen som vi passar på att ansluta de byar som passeras till kommunalt vatten och spillvatten.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2023-08-29 Publicerad: 2023-05-11 Informationsägare: Taxefinansierad verksamhet
Gå till topp