Till innehåll på sidan

Biståndshandläggning LSS (och SoL)

Du som har en funktionsnedsättning och omfattas av personkrets enligt LSS kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du som är över 18 år och har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd via Socialtjänstlagen (SoL).

Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Kommunens biståndshandläggare kan ge mer information om vilket stöd du kan få.

Två lagar som bestämmer om stödet

 • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

  LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor.

 • Socialtjänstlagen, SoL

  Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå.

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger den enskilde möjlighet att leva som andra i jämförbar ålder. LSS-lagen är en så kallad rättighetslag.

Vem kan få hjälp?

Inom LSS finns tre kriterier (personkrets), varav en måste vara uppfylld för att få rätt till insatser enligt denna lag.

 1. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd (Personkrets 1).
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (Personkrets 2).
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (Personkrets 3).

Vilka stöd finns?

Stöd kan ges inom följande områden

 • Råd och stöd

  Av regionen kan du få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Vård för att behandla en sjukdom ingår däremot inte i LSS.

 • Personlig assistans

Personlig assistans avser ett personligt utformat stöd. Det ges av ett begränsat antal personer åt dig som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov.

 • Ledsagarservice

Ledsagarservice kan du få för att besöka vänner eller delta i kulturliv eller fritidsaktiviteter. För promenader och aktiviteter som du annars inte skulle kunna genomföra eller vara delaktig i.

 • Biträde av kontaktperson

Biträde av kontaktperson kan du få i syfte att bryta och motverka social isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter.

 • Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet. Syftet med insatsen är att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av dig för att avlasta din anhörig.

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Du ska genom korttidsvistelse erbjudas miljöombyte och rekreation. Dina anhöriga eller familjehemsföräldrar får då avlastning. Korttidsvistelse kan ske på särskilt korttidsboende, i stödfamilj eller genom lägervistelse.

 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Insatsen korttidstillsyn syftar till att ge dig särskild tillsyn före och efter skolan samt under lov och studiedagar. Är till dig som ung och som inte längre har rätt till fritidsverksamhet enligt 14 kap. 7 skollagen (2010:800). Insatsen kan vara aktuell till och med att du avslutar dina gymnasiestudier.

 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Denna insats kan ges dig som barn/ungdom som trots omfattande stödinsatser inte kan bo kvar i ditt hem. Insatsen ges om ditt omsorgsbehov är så omfattande att det inte kan tillgodose i hemmet.

 • Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna inkluderar tre huvudformer av bostäder. Servicebostad, gruppbostad eller annan särskilt anpassad bostad. Insatsen servicebostad och gruppbostad är för dig som har omfattande tillsyn och omvårdnadsbehov och som behöver mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal. Annan särskild bostad är en bostad med viss grundanpassning i vilken personalstöd inte ingår.

 • Daglig verksamhet

Syftet är att bidra till din personliga utveckling och främja din delaktigheten i samhället. Insatsen omfattar dig i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller studerar.

Ansök om insatser

En individuell prövning görs alltid av den insats som din ansökan gäller. Om du själv inte kan göra en ansökan kan din god man/förvaltare eller vårdnadshavare göra en ansökan åt dig.

Stöd inom SoL

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen.

Vilket stöd finns?

 • Boendestöd

Insatsen är ett anpassat stöd som utgår från dina behov och ska leda till en förbättrad livssituation. Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering och aktivering för att stärka din egen förmåga.

 • Dagverksamhet

Dagverksamhet är en insats för dig som har ett behov av en meningsfull sysselsättning med social samvaro som utgår från dina behov och förutsättningar. Syftet med insatsen är att bidra till din personliga utveckling och främja din delaktigheten i samhället. Dagverksamhet omfattar dig i yrkesverksam ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 • Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är till för dig med psykisk funktionsnedsättning som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

 • Kontaktperson

Kontaktperson ges i syfte att bryta och motverka social isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter.

Ansök om insats/stöd

En individuell prövning görs alltid av den insats som din ansökan gäller. Om du själv inte kan göra en ansökan kan din god man/förvaltare hjälpa dig att göra en ansökan.

Vad händer sen?

När vi har fått din ansökan kontaktar din handläggare dig för att boka ett möte där vi pratar om ditt behov av stöd. Inför mötet behöver vi ibland be dig om intyg. Vi kan också behöva be om information från andra personer, exempelvis läkare eller anhöriga. Vi ber alltid om ditt samtycke innan vi begär ut uppgifter om dig. Efter mötet skriver din handläggare en utredning och bedömer om du har rätt till det stöd du ansökt om. Du får ditt beslut skriftligt med posten.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutet som skickas hem till dig.

Om du får rätt till stöd

Om du får rätt till stöd blir du kontaktad av utföraren, den som ger dig stödet, för att planera hur insatsen ska påbörjas. Det finns personlig assistans som drivs av Mörbylånga kommun och det finns externa företag. Din handläggare berättar för dig hur du gör för att välja utförare.

Avgifter för LSS insatser

Insatser enligt LSS är frivilliga och kostnadsfria. Det enda som du betalar själv för är måltider på korttidstillsynen/korttidsboendet och daglig verksamhet. Om du är hyresgäst i en bostad med särskild service enligt LSS tecknar du ett andrahandskontrakt. Då betalar du din egen hyra och andra kostnader som tillkommer för ett eget boende, som exempelvis el, dagligvaror och andra personliga utgifter.

Avgift betalas inte för

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år
 • Stöd och service i bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Du betalar för

 • Mat och annat som behövs i hushållet
 • Mat på daglig verksamhet
 • Resor
 • Aktiviteter på fritiden
 • Hyra för bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS
 • Hemsjukvård (inklusive utprovning av hjälpmedel)

Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Insatser inom LSS och socialpsykiatri, omsorgen av personer med funktionsvariation (OFV).

Sanna Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef bistånd

Enhetschefer verksamheter

Verksamheter inom omsorg av personer med funktionsvariation (OFV)

Dennis Johansson, Enhetschef OFV

Torborg Karlsson, Enhetschef bemanningen

Per Lindgren, Enhetschef OFV

Emma Lundberg, Enhetschef OFV

Sandra Olsson, Enhetschef OFV

Åsa Solberg, Enhetschef OFV

Martin Wahlström, Enhetschef OFV

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFV (Omsorg om personer med funktionsvariation)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-07-11 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp