Till innehåll på sidan

Gräva och schakta i allmän mark

Gator, parker och annan allmän platsmark används till anläggningar och infrastruktur som är till nytta för kommunens invånare och besökare. För att få gräva och schakta i allmän mark krävs ett grävtillstånd. Om arbetet kommer att påverka någon form av trafik ska en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas.

Ansök om grävtillstånd

Innan grävningen påbörjas ska en ansökan om grävtillstånd göras till kommunen. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. I e-tjänsten bifogas även eventuell TA-plan.

Endast kompletta ansökningar kommer att godkännas.

Handläggningstiden kan beräknas ta upp till tio arbetsdagar eftersom flera aktörer är involverade i handläggningen. Längre handläggningstider kan dock förekomma. I e-tjänsten kan du följa ditt ärende och komplettera eller skicka meddelande direkt i ärendet.

 

Kommunen tar ut en administrativ avgift för handläggandet av ansökan. Avgiften kan betalas i samband med att ansökan skickas in via swish, kort eller faktura.

Inför ansökan

  • Innan du påbörjar ansökan ska du ha erhållit ett ärendenummer från Ledningskollen.
  • Du bör även ha tagit del av kommunens grävanvisningar.
  • Tänk på att samråda med Länsstyrelsen om markingreppet påverkar fornlämningar, fornlämningsområden eller andra natur- och kulturvärden.

TA-plan

En TA-plan ska alltid upprättas när arbetet som utförs påverkar gata/väg, gång- och cykelväg eller trottoar.

I den nationella vägdatabasen hittas information om en väg är statlig, kommunal eller enskild.

  • I de fall vägen är statlig görs ansökan hos Trafikverket.
  • I de fall vägen är enskild ska aktuell väghållare kontaktas för tillstånd. Om det är oklart vem som ansvarar för den enskilda vägen kan Lantmäteriet kontaktas.
  • I de fall vägen är kommunal bifogas TA-planen i samband med grävtillståndet. Information om TA-planen finns i kommunens grävanvisningar.

Akut grävning

Vid akut grävning (samhällsviktig) kan grävtillstånd erhållas och TA-plan godkännas i efterhand. Grävningen ska dock anmälas via mejl till verksamheten för gator och service via mejladressen nedan.

Gator och service

Gator och service

Om du har frågor gällande grävning eller trafikanordningsplaner kan du kontakta oss.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-25 Publicerad: 2024-01-01 Informationsägare: Service
Gå till topp