Till innehåll på sidan

Del av Skogsby 2:13 med flera

Föreslagen detaljplan är uppdelad i två områden. Syftet med planförslaget är bland annat att justera fastighetsgränser och se över möjligheten att bygga bostäder på gräsplanen i söder. Planen har varit ute på samråd, för att ge information och få in synpunkter. Nytt tillfälle att lämna synpunkter är vid granskningen.
Plangräns
Plangräns

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är dels att justera fastighetsgränser på del av fastigheterna Skogsby 2:13, 2:15 och 2:35 samt reglera gällande användning, från allmänt ändamål till bostäder, skola och kontor. Syftet är även att i den södra delen av planområdet pröva möjligheten till förtätning av bostadsområdet samt reglera gällande användning av del av fastigheten Torslunda 2:24 från allmänt ändamål till kvartersmark för bostad.

Planområdet består av två centralt belägna kvarter i Skogsby. Både norra och södra delområdet är lokaliserade väster om väg 136 (Skogsbygatan). Planområdet omfattar ca 1,75 hektar.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Inga förändringar av området föreslås i översiktsplanen. En del av visionen som presenteras i översiktsplanen handlar om att; ”Vi erbjuder attraktiva boendemiljöer för alla i hela kommunen.” En strategi för att uppfylla detta är; ”Erbjuda ett

differentierat boende” Detaljplanen bidrar till denna strategi, eftersom plan möjliggör för att bygga lägenheter i ett område med många villor.

Processen för detaljplan. Planen är under samråd.
Processen för detaljplan. Planen är under samråd.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 17 november 2022, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Ett förslag till detaljplan för del av Skogsby 2:13 m.fl. har varit ute på samråd. Nästa tillfälle att lämna synpunkter är vid granskningen.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-02
Gå till topp