Till innehåll på sidan

Del av Skogsby 2:13 med flera

Nytt antagandebeslut den 18 april 2024, efter att länsstyrelsen upphävde första antagandebeslutet. Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.
Plangräns

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är dels att justera fastighetsgränser på del av fastigheterna Skogsby 2:13, 2:15 och 2:35 samt reglera gällande användning, från allmänt ändamål till bostäder, skola och kontor. Syftet är även att i den södra delen av planområdet pröva möjligheten till förtätning av bostadsområdet samt reglera gällande användning av del av fastigheten Torslunda 2:24 från allmänt ändamål till kvartersmark för bostad.

Planområdet består av två centralt belägna kvarter i Skogsby. Både norra och södra delområdet är lokaliserade väster om väg 136 (Skogsbygatan). Planområdet omfattar ca 1,75 hektar.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Inga förändringar av området föreslås i översiktsplanen. En del av visionen som presenteras i översiktsplanen handlar om att; ”Vi erbjuder attraktiva boendemiljöer för alla i hela kommunen.” En strategi för att uppfylla detta är; ”Erbjuda ett differentierat boende” Detaljplanen bidrar till denna strategi, eftersom plan möjliggör för att bygga lägenheter i ett område med många villor.

Processen för detaljplan. Planen är antagen.
Processen för detaljplan. Planen är antagen.

Tidigare antagandebeslut 2024-01-18 § 12 upphävdes av länsstyrelsen med anledning av att dagvattenfrågan inte säkerställts tillräckligt i detaljplanen. Planhandlingarna har justerats utifrån länsstyrelsens beslut. Ett nytt antagandebeslut för detaljplanen har fattats av kommunens Miljö- och byggnadsnämnd den 18 april 2024.

Planen är överklagad och det finns i nuläget ingen information om när planen får laga kraft.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver därför inte genomföras.

Handlingar från nytt antagandebeslut

 

 

Handlingar från första antagandebeslutet

(Handlingarna är inte aktuella då ett nytt antagandebeslut har fattats)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-05-22 Publicerad: 2023-05-02
Gå till topp